Lopacut film-coated tablet

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN
Lopacut 2 mg filmdragerade tabletter
Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.
Detta läkemedel är receptfritt. Lopacut måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa
resultatet.
Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.
Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 2 dygn.
Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.
I denna bipacksedel finner du information om:
1.
Vad Lopacut är och vad det används för VAD LOPACUT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
Lopacut innehåller loperamidhydroklorid. Det tillhör den grupp läkemedel som har effekt mot diarré.
• lindra symtomen av plötslig, tillfällig diarré (akut diarré) hos vuxna och ungdomar över 12 år.
Lopacut verkar genom att få avföringen fastare och mindre frekvent.
Loperamidhydroklorid som finns i Lopacut kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.
INNAN DU ANVÄNDER LOPACUT
Använd inte Lopacut
• om du är allergisk (överkänslig) mot loperamid eller något av övriga innehållsämnen i • om avföringen innehåller blod eller om du har diarré med hög feber, • om du har inflammation i tjockarmen (ulcerös kolit eller pseudomembranös kolit efter intag av • om du har inflammation i tarmen orsakad av s k invasiva organismer (t ex Salmonella, om passagen av föda genom tarmen redan är långsam, t ex om du är förstoppad eller • om du har långvarig diarré (kronisk diarré).
Lopacut ska inte ges till barn under 12 år.
Var särskilt försiktig med Lopacut
• Användning av Lopacut kan dölja symtom vid akut försämring av långvarig inflammation i magen och tarmarna (kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar).
• Behandling med Lopacut lindrar symtom men botar inte orsaken. Före långtidsbehandling skall därför bakomliggande sjukdom utredas och behandling mot denna sättas in i första hand.
• Om tillfällig diarré inte upphört efter två dygns behandling avbryt behandlingen och kontakta • Vid tecken på förstoppning eller andra tecken på försämrad tarmpassage avbryt behandlingen • Om du har nedsatt leverfunktion bör du rådgöra med läkare innan behandling med Lopacut • Vid diarrétillstånd förlorar du mycket vätska. Det är därför av vikt att du ersätter vätskeförlusten genom att dricka mycket.
• Om du har AIDS skall du avbryta behandlingen med Lopacut vid första tecken på uppspänd Användning av andra läkemedel
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel,
även receptfria sådana.
Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Lopacut om de tas samtidigt. Exempel på sådana läkemedel är: • kolestyramin (blodfettssänkande) som kan minska absorptionen av loperamid.
• kinidin (mot rubbningar i hjärtrytmen), • ciklosporin (hämmar immunförsvaret), • erytromycin och klaritromycin (antibiotika), • itrakonazol och ketokonazol (läkemedel mot svamp) • desmopressin (används vid behandling av diabetes insipidus (oförmåga att koncentrera urinen) • antikolinergika (läkemedel mot Parkinsons sjukdom och astma) som kan förstärka effekten av Lopacut genom att sakta ner magens och tarmarnas tömning. Rådfråga läkare innan du använder Lopacut om du använder något av ovanstående läkemedel.
Graviditet och amning
Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.
Det finns begränsad erfarenhet av användning av loperamid under graviditet, rådfråga därför läkare före användning av Lopacut om du är gravid. Loperamid rekommenderas inte under amning eftersom läkemedlet passerar över i modersmjölken. Rådfråga läkare före användning av Lopacut under amning.
Körförmåga och användning av maskiner
Trötthet, yrsel och dåsighet kan förekomma vid behandling med Lopacut.
Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.
HUR DU ANVÄNDER LOPACUT
Använd alltid Lopacut enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.
Användning hos vuxna och ungdomar över 12 år
Börja med 2 tabletter. Om diarrén inte upphört inom 2-3 timmar tag 1 tablett åt gången efter varje lös
avföring. Den maximala dagliga dosen bör inte överstiga 6 tabletter för vuxna (12 mg den högsta
dagliga dosen) och 4 tabletter för ungdomar (8 mg den högsta dagliga dosen). Använd inte Lopacut
länge än 2 dagar utan att rådfråga läkare.
Om du har använt för stor mängd av Lopacut
Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av
misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. i Finland: 09-471 977
eller växel 09-4711, tel. i Sverige: 112) för bedömning av risken samt rådgivning.
Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.
EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Liksom alla läkemedel kan Lopacut orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.
Sluta att använda Lopacut och kontakta omedelbart din läkare om du upplever följande symtom:

svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg, svårigheter att svälja och att andas (angioödem) och/eller nässelutslag (även känd som nässelfeber eller urtikaria) kraftig irritation, rodnad eller blåsor i huden, mun, ögon och könsorgan (bullösa utslag, inklusive Stevens – Johnson syndrom, erythema multiforme och toxisk epidermal nekrolys).
Nedan listas de biverkningar som har rapporterats hittills, uppdelade i frekvenser.
Vanliga (förekommer hos 1 till 10 patienter av 100):Mindre vanliga (förekommer hos 1 till 10 patienter av 1000):Sällsynta (förekommer hos 1 till 10 patienter av 10 000):• bristen på kritisk mentala funktioner och medvetandenivå (stupor) onormal ökning av muskelspänning (hypertoni) sammandragning av pupillen i ögat (mios) svårigheter att urinera (urinretention) utvidgad tjocktarm (megakolon inklusive toxisk megakolon) snabb svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg (angioödem) svåra hud- och slemhinneförändringar (bullösa utslag) Ingen känd frekvens (frekvens kan inte beräknas från tillgängliga data):Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte
nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

HUR LOPACUT SKA FÖRVARAS
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
Inga särskilda förvaringsanvisningar.
Används före utgångsdatum som anges på blister och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.
Använd inte detta läkemedel om du märker att tabletterna är skadade eller inte ser bra ut på annat sätt. Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.
ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Innehållsdeklaration
Den aktiva substansen är: loperamidhydroklorid 2 mg per tablett.
Övriga innehållsämnen är: Tablettkärna: mikrokristallin cellulosa, pregelatiniserad stärkelse (majs), kroskarmellosnatrium, vattenfri kolloidal kiseldioxid och magnesiumstearat.
Tablettdragering: polydextros, hypromellos, titandioxid (E 171) och makrogol.
Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Utseende:
Tabletterna är vita, runda och konvexa med märkning “6”. Diametern är 8 mm.
Förpackningsstorlekar:8 och 10 filmdragerade tabletter i blister (PVC/Al).
Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare
Vitabalans OyVarastokatu 8FI-13500 HämeenlinnaFINLANDTel: +358 (3) 615600Fax: +358 (3) 6183130 Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnet:
Lopacut (CZ, DE, DK, EE, FI, HU, LT, LV, NO, PL, SE, SI, SK)
Denna bipacksedel godkändes senast: 2011-09-02

Source: http://www.netoteket.se/shop/14115/art9/16797809-0cbf56-Bipack_Lopacut.pdf

Ovid: hampel: pediatr infect dis j, volume 16(1).january 1997.

Ovid: HAMPEL: Pediatr Infect Dis J, Volume 16(1).January 1997.127-129http://gateway.ut.ovid.com/gw1/ovidweb.cgi© Williams & Wilkins 1997. All Rights Reserved. Ciprofloxacin in pediatrics: worldwide clinicalexperience based on compassionate use-safety[Proceedings of a Symposium: Ciprofloxacin Use in PediatricHAMPEL, BARBARA MD; HULLMANN, RAINER MS; SCHMIDT, From Bayer AG, Wuppertal, G

Product list_alsdownload.xls

PRODUCT LIST (Therpapeutic Categories as per WHO Essential Drug List) Brand name Active Ingredient Strength Dosage Form Packaging Anaesthetics General Anaesthetics KETALEM Local Anaesthetics LEMOCAIN Non-opioid Analgesics & NSAIDs KALEMFENAC Antiallergics and Drugs Used in Anaphylaxis LEMEPIN PRODUCT LIST (Therpapeutic Categories as per WHO Essenti

Copyright © 2011-2018 Health Abstracts