Univadis.nl

Influenza A (H1N1; ‘Mexicaanse griep’):
informatie voor zorgverleners
Het virus
Influenza A (H1N1) is een luchtwegaandoening die meestal bij varkens voorkomt, maar soms ook bij mensen. In de afgelopen
10 jaar zijn er in de UK geen geval en bekend. Het virus in deze uitbraak is een H1N1-stam van influenza type A die niet
eerder bij varkens of mensen is gezien. Deze bevat een mengsel van genetisch materiaal van het griepvirus bij mensen,
varkens en vogels. Influenza A (H1N1) is dezelfde stam die seizoensgebonden uitbraken van griep bij mensen veroorzaakt.
Men denkt dat dit nieuwe Mexicaanse-griepvirus op dezelfde manier wordt overgedragen als de seizoensgebonden griep.
Influenza A (H1N1)
Haemaglutinine (H) en neuraminidase (N) zijn externe antigenen
op het griepvirus. Er zijn veel variaties en ze zijn specifiek voor
subtype (in dit geval H1N1) en stam. Het H1-eiwit aan het
oppervlak van influenza A (H1N1) is er een dat het immuunsysteem
bij de meeste mensen niet kent, wat betekent dat het mensen
van al e leeftijden kan infecteren en de kans op een pandemie
kan vergroten.
Wat is er tot nu toe gebeurd?
In verschil ende landen zijn geval en van influenza A (H1N1) bevestigd, waaronder Mexico, VS, Canada, Oostenrijk,
Duitsland, Israël, Spanje, Zwitserland en de UK. Er zijn geval en van ernstig luchtweglijden en overlijden gemeld.
De meeste geïnfecteerden buiten Mexico zijn echter vol edig hersteld zonder specialistische medische hulp.
Op 30 april 2009 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de alarmfase voor een pandemie van influenza A (H1N1) verhoogd van 4 naar 5. Dat is een sterk signaal dat een pandemie op handen is en dat de tijd voor maatregelen kort is. Dit in tegenstel ing tot de uitbraak van vogelgriep (influenza A H5N1) in 2006, waarbij alarmfase 3 bereikt werd, omdat de overdracht tussen mensen te laag was voor een uitbraak in de bevolking.
Wat zijn de criteria voor de diagnose?
Denk aan influenza A (H1N1) bij mensen die aan de volgende criteria voldoen:
* In sommige geval en in de VS trad er bij mensen ook braken en diarree op.
Advies aan patiënten die op influenza A (H1N1) worden onderzocht
✔ Adviseer patiënten thuis te blijven als ze zich daar goed genoeg voor voelen
✔ Zorg dat ze weten dat ze hulp moeten inroepen als ze achteruit gaan
✔ Laat ze contact met andere mensen vermijden tot de uitslagen van onderzoeken bekend zijn
✔ Leg uit hoe belangrijk hygiëne van ademen en handen is: catch it, bin it, kill it!
(Opvangen, in de afvalbak, dood laten gaan) ✔ Laat ze harde oppervlakken regelmatig reinigen met een gewoon schoonmaakmiddel✔ Adviseer ze hun kinderen hetzelfde te laten doen Wat is het behandelprotocol?
A. Uitstrijkjes
De situatie ontwikkelt zich snel. Als een patiënt voldoet aan de criteria voor mogelijk influenza A (H1N1), zie dan de meest
recente nationale en lokale richtlijnen voor uitstrijkjes van neus en keel die naar lokale laboratoria worden gestuurd, en de
procedure voor behandeling.
B. Antivirale middelen
Waarschijnlijk wordt in de richtlijnen aanbevolen patiënten op antivirale middelen in te stel en. Influenza A (H1N1) is
gevoelig voor de meest gebruikte antivirale middelen, de neuraminidaseremmers (oseltamivir en zanamivir), maar is
resistent voor amantadanen (amantadine en rimantadine). Zie de productinformatie en lokale dosisvoorschriften.
Profylaxe na blootstel ing is ook aangewezen voor mensen die met een waarschijnlijk of bevestigd geval in contact zijn
gekomen in de periode dat deze persoon asymptomatisch was EN de laatste blootstel ing niet langer dan 7 dagen
daarvoor was.
Pasgeborenen hebben een hoger risico op complicaties door seizoensgebonden griep dan oudere kinderen of volwas-
senen; bij hen zal de morbiditeit en mortaliteit hoger zijn. Het risico op complicaties bij influenza A (H1N1) is onbekend,
maar pasgeborenen zul en waarschijnlijk baat hebben bij directe behandeling met antivirale middelen.
Welke maatregelen moet ik nemen om verspreiding tegen te gaan?
Als een patiënt een ademhalingsaandoening met koorts heeft en in een gebied is geweest waar influenza A (H1N1)
voorkomt, moeten vóór verdere beoordeling de maatregelen getroffen worden die geadviseerd worden door de lokale
gezondheidsautoriteiten. Als een patiënt positief test op influenza A (H1N1), vraag dan lokaal advies of u of uw medewer-
kers voor antivirale profylaxe in aanmerking komen.
Komt er een vaccin aan?
Er is momenteel geen vaccin. Onderzoekers hebben inmiddels een zg. seed strain, maar het zal nog vele maanden duren
voordat een vaccin getest en geproduceerd kan worden. Het is onbekend of de gewone griepprik ook beschermt tegen
influenza A (H1N1), maar een eventuele bescherming is waarschijnlijk maar gedeeltelijk.
Advies voor wie geen verschijnselen heeft maar zich zorgen maakt
✔ Geef patiënten een exemplaar van de bijgevoegde brochure
✔ Zeg ze waar ze goed advies krijgen, zoals nationale informatiediensten
✔ Wijs ze op goede hygiëne om overdracht te voorkomen
✔ Waarschuw patiënten voor de gevaren van namaakmedicijnen op internet
✔ Patiënten zul en al uit veel verschil ende bronnen over de Mexicaanse griep of varkensgriep
hebben gehoord. Stel ze gerust door aan te geven dat de artsen goed voorbereid zijn Nuttige informatiebronnen
Europese Commissie: http://ec.europa.eu/health/ph_threats/com/Influenza/novelflu_en.htm Wereldgezondheidsorganisatie: www.who.int/csr/disease/swineflu Nationale hulpdienst/website:
Praktijkadres

Source: http://www.univadis.nl/RI/nl_NL/Physician_8May.pdf

educar.files.wordpress.com

Concurso Externo Extraordinário Proposta da reunião da Mesa Negocial de 15.11.2012 As alterações introduzidas encontram-se a “negrito” 1- O presente decreto-lei estabelece um regime excecional destinado à seleção e recrutamento de pessoal docente nos estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário na dependência do Ministério d

Microsoft word - new_discharge_instructions.doc

Kevin T. Smith M.D. Christopher J Huser, M.D. Giancarlo Checa, M. D. Mindy Evangelisi, PA-C DISCHARGE INSTRUCTIONS FOR SPINE INJECTIONS Upon arrival at home, you may lie down for 1 to 2 hours. Then you may walk short distances and perform light activities. You may resume your normal daily activity tomorrow. If you have had a diagnostic medial branch block, then do light activiti

Copyright © 2011-2018 Health Abstracts