Sogeval.dk.static01.tigermedia.eu

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Meloxoral 0,5 mg/ml oral suspension til kat
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

En ml indeholder:
Aktivt stof:
Meloxicam

Hjælpestof:
Natriumbenzoat

Se afsnit 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer.
3.
LÆGEMIDDELFORM

Oral suspension.
Gul/grøn suspension.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter, som lægemidlet er beregnet til
Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

Lindring af smerter og betændelse ved kroniske lidelser i bevægeapparatet hos katte.
4.3
Kontraindikationer

Bør ikke anvendes til drægtige eller diegivende dyr.
Bør ikke anvendes til katte med gastro-intestinale lidelser som f.eks. irritation og tegn på blødning eller til
dyr med svækket lever-, hjerte- eller nyrefunktion eller hæmoragiske lidelser.
Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof, eller et eller flere af hjælpestofferne.
Bør ikke anvendes til katte under 6 uger.
4.4
Særlige advarsler
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brug til dyr
Hvis der forekommer bivirkninger, bør behandlingen afbrydes, og dyrlægen kontaktes.
Undgå behandling af dehydrerede, hypovolæmiske eller hypotensive dyr, idet der foreligger en potentiel
risiko for øget toksisk påvirkning af nyrerne.
Reaktion ved langtidsbehandling bør overvåges regelmæssigt af dyrlægen.
Meloxoral 0,5 mg/ml oral suspension til kat bør ikke anvendes efter parenteral injektion af meloxicam eller
ethvert andet non-steroidt antiinflammatorisk lægemiddel (NSAID-præparater), eftersom passende
dosisregimener for sådanne opfølgningsbehandlinger ikke er blevet fastlagt for katte.
Særlige forsigtighedsregler for personer, som indgiver lægemidlet til dyr
Personer med kendt overfølsomhed over for NSAID-præparater bør undgå kontakt med lægemidlet.
I tilfælde af indtagelse ved hændeligt uheld skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten
bør vises til lægen.
4.6
Bivirkninger (forekomst og sværhedsgrad)

Typiske bivirkninger fra NSAID-præparater såsom appetitløshed, opkastning, diarré, fækal okkult blødning,
apati og nyresvigt er af og til set. Disse bivirkninger er i de fleste tilfælde forbigående og forsvinder ved
behandlingens ophør. I meget sjældne tilfælde kan de være alvorlige eller fatale.
4.7
Anvendelse under drægtighed, laktation eller æglægning

Lægemidlets sikkerhed under drægtighed og laktation er ikke fastlagt (se afsnit 4.3).
4.8
Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Andre NSAID-præparater, diuretika, antikoagulantia, aminoglykosid-antibiotika og substanser med høj
proteinbinding kan konkurrere om bindingen og således føre til toksisk virkning. Meloxoral må ikke gives
samtidig med andre NSAID-præparater eller glucocortikosteroider. Samtidig administration af potentielt
nefrotoksiske veterinærlægemidler bør undgås.
Forudgående behandling med antiinflammatoriske substanser kan resultere i yderligere eller forstærkede
bivirkninger, og derfor bør der indlægges en periode uden behandling med sådanne veterinære lægemidler på
mindst 24 timer, inden behandlingen påbegyndes. Længden af den behandlingsfri periode bør dog fastlægges
under hensyntagen til de farmakokinetiske egenskaber af tidligere anvendte præparater.
4.9
Dosering og indgivelsesvej

Oral anvendelse.
Skal indgives enten opblandet i foder eller direkte i munden.
Omrystes godt før brug.

Indledende behandling er en enkelt oral dosis på 0,1 mg meloxicam/kg legemsvægt den første dag.
Behandlingen fortsættes én gang dagligt med peroral administration (24 timers interval) af en
vedligeholdelsesdosis på 0,05 mg meloxicam/kg legemsvægt.Der bør udvises særlig forsigtighed i
forbindelse med doseringsnøjagtigheden. Den anbefalede dosis bør ikke overskrides.
Suspensionen kan gives ved hjælp af den vedlagte doseringssprøjte. Sprøjten passer til flaskens
dråbeanordning og er forsynet med en kg-legemsvægt skala, som svarer til vedligeholdelsesdosen. Den første
dag gives der således som indledning til behandlingen dobbelt vedligeholdelsesdosis.
En klinisk reaktion ses normalt inden for 7 dage. Behandlingen bør afbrydes senest efter 14 dage, hvis der
ikke ses klinisk bedring.
Undgå kontaminering under anvendelse.
4.10 Overdosering (symptomer, nødforanstaltninger, modgift), om nødvendigt
Meloxicam har en snæver terapeutisk sikkerhedsmargen hos katte, og kliniske tegn på overdosering kan ses
ved relativt små overdoser.
I tilfælde af overdosering kan bivirkninger, som angivet i afsnit 4.6, optræde alvorligere og hyppigere. I
tilfælde af overdosering bør symptomatisk behandling initieres.
4.11 Tilbageholdelsestid

Ikke relevant.
5.
FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

Farmakoterapeutisk gruppe: Antiinflammatoriske og antireumatiske lægemidler, non-steroider (oxicam)
ATCvet-kode: QM01AC06
5.1
Farmakodynamiske egenskaber

Meloxicam er et non-steroidt antiinflammatorisk lægemiddel (NSAID) fra oxicam-gruppen. Det virker ved
hæmning af prostaglandinsyntesen, hvorved det har antiinflammatorisk, analgetisk, antiekssudativ og
antipyretisk effekt. Det reducerer leukocyt infiltrationen i det betændte væv. I mindre udstrækning hæmmes
også collagen-induceret trombocyt-aggregation. In vitro og in vivo studier har vist, at meloxicam i højere
grad hæmmer cyclooxygenase-2 (COX-2) end cyclooxygenase-1 (COX-1).
5.2
Farmakokinetiske oplysninger
Absorption Hvis dyret faster når dosis gives, opnås den maksimale plasmakoncentration efter ca. 3 timer. Hvis dyret er fodret når dosis gives, kan absorptionen blive lettere forsinket. Distribution Der er linearitet mellem den indgivne dosis og de observerede plasmakoncentrationer efter indgift af terapeutiske doser. Omkring 97 % af meloxicam i plasma er proteinbundet. Metabolisme Meloxicam findes hovedsagelig i plasma, og stoffet udskilles i høj grad via galden, hvorimod urinen kun indeholder spor af uomdannet substans. Meloxicam metaboliseres til en alkohol, et syrederivat og til adskillige polære metabolitter. Alle hovedmetabolitter har vist sig at være farmakologisk inaktive. Elimination Meloxicam elimineres med en halveringstid på 24 timer. Ca. 75 % af den indgivne dosis elimineres via fæces og resten via urin. Som følge af startdosis opnås steady state efter 2 dage (48 timer). FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Fortegnelse over hjælpestoffer
Væsentlige uforligeligheder

Ingen kendte.
6.3
Opbevaringstid

Opbevaringstid for veterinærlægemidlet i salgspakning:3 år
Opbevaringstid efter første åbning af den indre emballage: 6 måneder
6.4
Særlige opbevaringsforhold

Dette veterinærlægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.
6.5
Den indre emballages art og indhold

Polyethylen-flaske indeholdende 5 ml, 10 ml eller 25 ml med en børnesikret lukning og en polypropylen-
doseringssprøjte.
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.
6.6
Eventuelle særlige forholdsregler ved bortskaffelse af ubrugte veterinærlægemidler eller
affald fra brugen af sådanne

Eventuelle ubrugte lægemidler eller affald fra sådanne produkter skal destrueres i overensstemmelse med de
lokale krav.
7.
INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
Le Vet B.V. Wilgenweg 7 3421 TV Oudewater Nederlandene MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)

EU/2/10/111/007 5 ml
EU/2/10/111/006 10 ml
EU/2/10/111/004 25 ml

9.

DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

19/11/2010
10.
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Nærmere oplysninger om dette veterinærlægemiddel er tilgængelige på webstedet for Det Europæiske
Lægemiddelagentur

FORBUD MOD SALG, UDLEVERING OG/ELLER BRUG

Ikke relevant.

Source: http://www.sogeval.dk.static01.tigermedia.eu/upload/File/SPC_Meloxoral_kat.pdf

lamedicale.fr

LA RESPONSABILITE DU PHARMACIEN DANS LE CADRE D’UN SUICIDE MEDICAMENTEUX Jean VILANOVA – Juriste [email protected] Depuis de nombreuses années, nous prétendons que le pharmacien est « le dernier rempart » avant l’accident médical. En effet si, au moment de la délivrance de la prescription, il ne perçoit pas l’anomalie ou le dysfonctionnement survenu en amo

fungal-conservation.org

A FUTURE FOR FUNGI - THE ORPHANS OF RIO President, International Society for Fungal Conservation , 4 Esk Terrace, Whitby, North Yorkshire, YO21 1PA, UK. It’s difficult to over-emphasize how important fungi are . Their well-being is necessary for sustainable life on this planet. Without them, we‟re finished. To take just one example, they are nature‟s recyclers. Like the municipal re

Copyright © 2011-2018 Health Abstracts