Retail

ARIEL Actilift Color Tabletten
Veiligheidsinformatieblad
RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
Productidentificatie
Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
Relevant geïdentificeerd gebruik
Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden
Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
PROCTER & GAMBLE Belgian Distribution Center bvba Temselaan 100 1853 Strombeek-Bever Postadres: PROCTER & GAMBLE BELGIUM DISTRIBUTION bvba Postbus 81 1090 Brussel Tel: 0800/15178 (voor professionele gebruikers) Tel: 0800/12545 (voor consumenten) [email protected] PROCTER & GAMBLE Nederland B.V. Watermanweg 100 Postbus 1345 3000 BH Rotterdam Tel: 0800 - 0233070 (voor professionele gebruikers) Tel: 0800 – 0228208 (voor consumenten) [email protected] Telefoonnummer voor noodgevallen
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum: Tel. 030 - 2748888 (Uitsluitend voor een behandelde arts bereikbaar in geval van accidentele vergiftigingen) RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
Indeling van de stof of het mengsel
Classificatie volgens Richtlijn 67/548/EEG of 1999/45/EG
Volledige tekst van de R-zinnen: zie rubriek 16. Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten
Etiketteringselementen
Etikettering volgens Richtlijn 67/548/EEG of 1999/45/EG
: S2 - Buiten bereik van kinderen bewaren. S26 - Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig ARIEL Actilift Color Tabletten
Veiligheidsinformatieblad
medisch advies inwinnen. S39 - Een bescherming voor de ogen/voor het gezicht dragen. S46 - In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Andere gevaren
RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
Mengsels
Productidentificatie
Classificatie volgens
Richtlijn 67/548/EEG

(EG nr) 207-838-8 (EU-Identificatienummer) 011-005-00-2 (EG nr) 204-673-3 (EU-Identificatienummer) 607-144-00-9 Productidentificatie
Classificatie conform
Verordening (EG) Nr.
1272/2008 [EU-GHS/CLP]

Volledige tekst van de R-, H- en EUH-zinnen: zie onder rubriek 16. RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
: Als er symptomen optreden: naar buiten gaan en de verdachte zone ventileren. Bij ademhalingsproblemen: arts/medische dienst raadplegen. : Als er symptomen optreden: onmiddellijk spoelen met veel water. Slachtoffer naar arts brengen : Onmiddellijk 15 minuten met veel water spoelen. Slachtoffer naar arts brengen als irritatie : Niets te drinken geven of een beetje water laten drinken. Niet laten braken. Arts/medische dienst Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
: Kan irritatie of astma-achtige symptomen veroorzaken. Symptomen/letsels na contact met de huid : Langdurig contact kan lichte irritatie veroorzaken. Symptomen/letsels na contact met de ogen Symptomen/letsels na opname door de mond Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
Blusmiddelen
: droog chemisch poeder, alkoholbestendig schuim, koolstofdioxide (CO2). Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
: Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk. ARIEL Actilift Color Tabletten
Veiligheidsinformatieblad
Advies voor brandweerlieden
: Geen specifieke blusinstructies vereist. : Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen. RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures
Voor andere personen dan de hulpdiensten
: Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht. Voor de hulpdiensten
: Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht. Milieuvoorzorgsmaatregelen
Consumentenproducten die na gebruik in de riolering belanden. Bodem- en waterverontreiniging voorkomen. Binnendringen in riool verhinderen. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
: Morsstof opscheppen in afsluitbare vaten. : Kleine hoeveelheden morsstof wegspoelen met water. Belangrijke hoeveelheden vrijgekomen stoffen: gemorste vaste stoffen opscheppen in afsluitbare vaten. Dit materiaal en zijn verpakking moeten op een veilige manier verwijderd worden in overeenstemming met de lokale wetgeving. Verwijzing naar andere rubrieken
RUBRIEK 7: Hantering en opslag
Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren : Aanraking met de ogen vermijden. De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Stofontwikkeling vermijden. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
: Bewaren in de oorspronkelijke verpakking. Raadpleeg rubriek 10. : Op een koele plaats bewaren. Op een droge plaats bewaren. Buiten warmte opslaan. Specifiek eindgebruik
RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
Controleparameters
Maatregelen ter beheersing van blootstelling
: Een bescherming voor de ogen/voor het gezicht dragen. RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
ARIEL Actilift Color Tabletten
Veiligheidsinformatieblad
Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1) : Niet van toepassing : Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk Overige informatie
RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
Reactiviteit
Chemische stabiliteit
Mogelijke gevaarlijke reacties
Raadpleeg rubriek 10.1 over Reactiviteit. Te vermijden omstandigheden
Niet vereist onder normale gebruiksomstandigheden. Chemisch op elkaar inwerkende materialen
Gevaarlijke ontledingsproducten
RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
Informatie over toxicologische effecten
Potentiële schadelijke effecten op de mens en : Acute toxiciteit: op basis van de beschikbare gegevens van de stoffen wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria. Carcinogeniteit: op basis van de beschikbare gegevens van de stoffen wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria. Corrosiviteit: op basis van de beschikbare gegevens van de stoffen wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria. Irritatie: uiterst irriterend voor de ogen. Mutageniteit: op basis van de beschikbare gegevens van de stoffen wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria. Toxiciteit bij herhaalde opname: op basis van de beschikbare gegevens van de stoffen wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria. Overgevoeligheid: op basis van de beschikbare gegevens van de stoffen wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria. Giftigheid voor de voortplanting: op basis van de beschikbare gegevens van de stoffen wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria. : Mogelijke blootstelling via: huid en ogen. Informatie over de effecten: raadpleeg rubriek 4. RUBRIEK 12: Ecologische informatie
Toxiciteit
: Geen bekende ongunstige invloed op de werking van waterzuiveringsinstallaties bij normale gebruiksomstandigheden zoals aanbevolen. Het product wordt niet beschouwd als schadelijk voor waterorganismen en wordt niet beschouwd op lange termijn een negatieve invloed te hebben op het milieu. Sodium Dodecylbenzenesulfonate (68411-30-3)
Persistentie en afbreekbaarheid
Bioaccumulatie
ARIEL Actilift Color Tabletten
Veiligheidsinformatieblad
Sodium Dodecylbenzenesulfonate (68411-30-3)
Mobiliteit in de bodem
Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
Ariel Actilift Color Tabletten
Geen aanwezigheid van PBT- en zPzB-ingrediënten Andere schadelijke effecten
RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
Afvalverwerkingsmethoden
: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen. RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
VN-nummer
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
Transportgevarenklasse(n)
Verpakkingsgroep
Milieugevaren
Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
Bulktransport conform Bijlage II van de MARPOL-overeenkomst 73/78 en IBC-code
RUBRIEK 15: Regelgeving
Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel
EU-voorschriften
Nationale voorschriften
: De oppervlakteactieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia. Chemischeveiligheidsbeoordeling
RUBRIEK 16: Overige informatie
: Het normaal gebruik van dit produkt houdt enkel en alleen een gebruik in zoals dit op de verpakking van het produkt staat omschreven. De zouten vermeld in Rubriek 3 zonder REACH-registratienummer zijn vrijgesteld op basis van Bijlage V Volledige inhoud van de R-, H- en EUH-zinnen: ------ Acute toxiciteit (Oraal), gevarencategorie 4 Acute orale toxiciteit: niet geclassificeerd Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, gevarencategorie 4 Ernstig oogletsel/oogirritatie, gevarencategorie 1 Ernstig oogletsel/oogirritatie, gevarencategorie 2 Huidcorrosie/-irritatie, gevarencategorie 2 ARIEL Actilift Color Tabletten
Veiligheidsinformatieblad
Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben. Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker om de vermelde voorzorgsmaatregelen te treffen, alsmede er zorg voor te dragen dat deze informatie compleet en toereikend is voor het gebruik van het product.

Source: http://shop.groveko.nl/images/products/PG1080/VIB%20Ariel%20color%20tabletten.pdf

独立行政法人 産業技術総合研究所

[This document is just explanation translated from the original Japanese certificate and some information is omitted from it.] National Institute of Advanced Industrial Science and Technology This certified reference material (CRM) was produced based on quality system in compliance with JIS Q 0034 (ISO GUIDE 34), for use in calibration of analytical instruments, quality control of analytical i

Microsoft word - bankart post-op instructions.docx

Bankart Repair Post-Op Instructions Missouri Orthopaedic Institute Bankart Repair Post-Operative Instructions Seth L. Sherman, M.D. Tamara L Young, ATC, OTC, M.Ed Department of Sports Medicine Ø Anesthetic drugs used during surgery may cause nausea for the first 24 hours. If nausea is encountered, drink only clear liquids and light food (jello, soups, dry crackers, toast).

Copyright © 2011-2018 Health Abstracts