Sanus.cz

MoÏnosti kontrolované ovariální hyperstimulace v léãbû
neplodnosti metodou intrauterinní inseminace
Stfieda R, ·tûpán J., Zadrobílková I., Dejmek M., ·ilhan V., Novotná ·., Huml V.
Centrum asistované reprodukce SANUS, Hradec Králové PROVEDENÍ
Intrauterinní inseminace je jednoduchá, ‰etrná a finanãnû nenároãná metoda léãby neplodnosti.
Pfii ultrazvukovém nálezu foliklu 18-20 mm a pfii v˘‰ce sliznice nad 6 mm bylo aplikováno hCG Indukce ovulace zv˘‰uje poãet dostupn˘ch oocytÛ v dobû inseminace a vede ke zv˘‰ení tûho- 5- 10 000 IU, za 24-36 hodin po pfiípravû spermií metodou swim up provedena intrauterinní ins- tenského indexu (2). Pfii anovulaci zaãínáme kontrolovanou ovariální hyperstimulaci uÏitím clo- meinace katétrem Cook. Podpora luteinní fáze byla Utrogestan 2x1 vaginálnû.
mifencitrátu 1x1 aÏ 2x1 po dobu 5 dní, pfii nedosaÏení gravidity nebo pfii zastavení stimulacevyuÏíváme samotné purifikované FSH nebo kombinaci clomifencitrátu s purifikovan˘m FSH.
Stimulace se zastavuje a IUI se neprovádí pro nevyvinutí oocytu (low responder), pfiítomnostcysty nebo nízkou sliznici. V dal‰ím cyklu se hledá fie‰ení zmûnou systému stimulace. PrÛkaz METODIKA
prÛchodnosti vejcovodÛ není nezbytnou podmínkou zahájení léãby, zvlá‰tû ne u negativní ana- Po pÛlhodinovém zkapalnûní následujícím po odbûru se hodnotí objem ejakulátu, jeho vzhled a mnézy nebo u metody AID (intrauterinní inseminace se spermiemi dárce).
makroskopické vlastnosti a dále se provádí jeho mikroskopické hodnocení podle kritérií dopo-ruãen˘ch WHO. Jako normální hodnoty jsou brány: objem 2 ml a více, koncentrace spermií 20 miliónÛ spermií na ml, progresivnû pohybliv˘ch 50% spermií, 30% morfologicky normálních Zhodnotit v˘sledky IUI, AID dle zpÛsobu kontrolované ovariální hyperstimulace.
spermií a ménû neÏ 5 miliónÛ bunûk na ml.
Po zhodnocení je ejakulát zbaven seminální tekutiny a pomocí metody swim-up jsou ze zbylého CHARAKTERISTIKA STUDIE
centrifugátu získány Ïivé a progresivnû pohyblivé spermie.
Prospektivní studie, leden - prosinec 2001 V¯SLEDKY
tûhotensk˘
tûhotensk˘
v˘konÛ
v˘konÛ
celkovû
celkovû
Na‰e v˘sledky- pregnancy rate- potvrzují závûry randomizovan˘ch i ostatních studií a v kombinaci CC + hMG jej dokonce pfievy‰ují. Poãet opakování IUI i AID je do 6 cyklÛ (7) resp. (13).
Stimulace k IUI
PR randomizované studie
PR ostatní studie
Stimulace k AID
PR randomizované studie
PR ostatní studie
8 % u sekreãní a 21 % u proliferaãní • Intrauterinní inseminace je jednoduchá, ‰etrná a finanãnû nenároãná metoda léãby neplodnosti.
• Indukce ovulace u párÛ s idiopatickou neplodností, anovulací, pfiítomností endometriózy nebo

mírn˘m stupnûm abnormalit ve spermiogramu, pomáhá ke zv˘‰ení tûhotenského indexu u IUI/AID.
• Podání clomifencitrátu stále zÛstává základní variantou léãby.
• Individuální pfiístup k pacientce je nezbytn˘ tam, kde selhává podání clomifencitrátu.

Literatura
6. el Amrani R, Henry-Suchet J, Cornier E, Sarjdine K, Mayenga JM, Loysel T et al. [Compari- 11. Kably AA, Gongora RA, Barron VJ, Olguin GA. [Efficacy of simultaneous use of cryopre- 15.Panel P, Chansigaud JP, de Meeus JB, Kamina P, Magnin G. [Intra-uterine artificial insemi- 1. Arcaini L, Bianchi S, Baglioni A, Marchini M, Tozzi L, Fedele L. Superovulation and intrau- son of 2 therapeutic strategies in severe endometriosis, in young women consulting for steri- served semen, controlled ovarian hyperstimulation and intrauterine insemination in the treat- nation. Indications, techniques, results; 83 cases]. J.Gynecol.Obstet.Biol.Reprod.(Paris) terine insemination vs. superovulation alone in the treatment of unexplained infertility. A ran- lity or pain. II. In the case of infertility, value of ovarian stimulation with intrauterine insemi- ment of sterility caused by hypergonadotropic azoospermia]. Ginecol.Obstet.Mex.
domized study. J.Reprod.Med. 1996;41:614-18.
nation after surgery]. Gynecol.Obstet.Fertil. 2001;29:192-99.
16.Pittrof RU, Shaker A, Dean N, Bekir JS, Campbell S, Tan SL. Success of intrauterine insemi- 2. Brinsden PR. A textbook of In Vitro Fertilization and Assisted Reproduction. New York: Part- 7. Ferraro F, Costa M, Ferraiolo A, Anserini P, Remorgida V, Capitanio G. Intrauterine insemi- 12.Karande VC, Rao R, Pratt DE, Balin M, Levrant S, Morris R et al. A randomized prospective nation using cryopreserved donor sperm is related to the age of the woman and the number of nation with husband's semen as alternative to other assisted reproduction techniques. Acta comparison between intrauterine insemination and fallopian sperm perfusion for the treatment preovulatory follicles. J.Assist.Reprod.Genet. 1996;13:310-14.
3. Cheng WF, Ho HN, Yang YS, Huang SC. Abdominal pregnancy after gonadotropin supero- of infertility. Fertil.Steril. 1995;64:638-40.
vulation and intrauterine insemination: a case report. Am.J.Obstet.Gynecol. 1994;171:1394-95.
8. Hughes EG, Collins JA, Gunby J. A randomized controlled trial of three low-dose gonado- 13.Matorras R, Diaz T, Corcostegui B, Ramon O, Pijoan JI, Rodriguez-Escudero FJ. Ovarian sti- 4. Dickey RP, Holtkamp DE. Development, pharmacology and clinical experience with clomip- trophin protocols for unexplained infertility. Hum.Reprod. 1998;13:1527-31.
mulation in intrauterine insemination with donor sperm: a randomized study comparing clo- hene citrate. Hum.Reprod.Update. 1996;2:483-506.
9. Isaksson R, Tiitinen A. Superovulation combined with insemination or timed intercourse in miphene citrate in fixed protocol versus highly purified urinary FSH. Hum.Reprod.
5. Dickey RP, Taylor SN, Lu PY, Sartor BM, Rye PH, Pyrzak R. Relationship of follicle num- the treatment of couples with unexplained infertility and minimal endometriosis. Acta bers and estradiol levels to multiple implantation in 3,608 intrauterine insemination cycles.
Obstet.Gynecol.Scand. 1997;76:550-54.
14.Nardo F, D'Agosta S, Bellanca SA, Bonanno AM. [Results of intrauterine insemination after 10.Jedrzejczak P, Pawelczyk L. [The influence of FSH stimulation on the results of intrauterine induction of multiple follicular growth]. Rev.Fr.Gynecol.Obstet. 1994;89:382-86.
insemination]. Ginekol.Pol. 1998;69:425-29.

Source: http://www.sanus.cz/car/image/odborne_aktivity/2002_moznosti_kontrolovane_ovarialni_hyperstimulace_iui.pdf

Ambiente25.rtf

FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES IV CURSO DE POSGRADO “AMBIENTE, ECONOMÍA Y SOCIEDAD” © 2002 – Programa “Ambiente, Economía y Sociedad” www.retina.ar/ambiente Importante: El contenido completo de este curso es de dominio público bajo licencia Creative Commons By-Nc-Sa. Se permite su uso, distribución y reproducción bajo la condición de mantener la

Microsoft word - pharma sales qr.doc

Performance-driven sales leader with more than nine years of experience in biotech / pharmaceutical industry. Skilled at driving rapid revenue growth, penetrating new markets, and revitalizing sales performance. Highly energetic and hardworking innovator with expertise in launching strategies and customer loyalty building skills. Core Competencies: Ø Leveraging knowledge of medical operatio

Copyright © 2011-2018 Health Abstracts