Microsoft word - esimerkkipakkausselosteet.pdf_sv.docx

Bipacksedeln: Information till användaren
Ontbort 200 mg tabletter
Läs bipacksedeln noggrant innan du börjar använda läkemedlet eftersom den innehåller viktig
information.

 Använd läkemedlet exakt på det sätt som beskrivs i bipacksedeln.  Spara bipacksedeln, du kan behöva läsa den igen.  Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.  Om du får biverkningar, kontakta läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel.  Kontakta läkare om du inte mår bättre inom 3–4 dagar eller om du mår sämre. I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Ontbort är och vad det används för 2. Vad du behöver veta innan du använder Ontbort-tabletter 3. Hur du använder Ontbort-tabletter 4. Eventuella biverkningar 5. Hur Ontbort-tabletter ska förvaras 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar 1. Vad är Ontbort och vad används det för
Ibuprofen som finns i Ontbort-tabletterna hör till så kallade antiinflammatoriska läkemedel. Ibuprofen minskar mängden av sådana ämnen i kroppen som orsakar smärta och inflammation varvid det verkar smärtstillande och febernedsättande, minskar rodnad, värmekänsla och svullnad. Ontbort-tabletter används tillfälligt för behandling av smärta och feber, till exempel vid förkylningssymtom, muskel- och ledvärk, huvudvärk, menstruationssmärtor eller tandvärk. 2. Vad du behöver veta innan du använder Ontbort-tabletter
Använd inte Ontbort-tabletter:
 om du är allergisk mot ibuprofen, acetylsalicylsyra, något annat antiinflammatoriskt läkemedel eller övriga ämnen i Ontbort-tabletterna (se bipacksedeln, punkt 6)  om du tidigare har haft magsår eller sår i tolvfingertarmen  om du lider av svårartad hjärtinsufficiens (orsakar andnöd och svullnad) Varningar och försiktighetsåtgärder
Rådgör med din läkare innan du börjar använda Ontbort-tabletter, om:  din njur- eller leverfunktion är försämrad  om du har blödande tjocktarmsinflammation (Colitis ulcerosa) eller Crohns sjukdom Du får inte överskrida den rekommenderade längden på behandlingen. Endast för tillfällig och kortvarig användning utan läkares ordination. Användning av andra läkemedel och Ontbort
Berätta för läkare eller apotekspersonal om alla andra läkemedel som du använder. Detta gäller såväl receptmediciner som receptfria mediciner, naturläkemedel och naturprodukter. Glöm inte att nämna de läkemedel som du nyligen använt. Effekten av vissa läkemedel kan förändras, eller de kan förändra effekten av Ontbort-tabletterna om man använder dem tillsammans. Beakta särskilt följande typer av läkemedelspreparat:  övriga antiinflammatoriska läkemedel, till exempel acetylsalicylsyra eller ketoprofen (effekten ökar inte, men biverkningarna ökar vid samtidig användning)  blodtrycksläkemedel (deras effekt kan försvagas)  kortisontabletter som tas genom munnen (risken för magsår och sår på tolvfingertarmen ökar) Graviditet och amning
Om du är gravid eller ammar eller misstänker att du är gravid ska du rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Körförmåga och användning av maskiner
Ontbort försvagar i allmänhet inte uppmärksamheten eller prestationsförmågan. För en del patienter kan Ontbort orsaka dåsighet eller andra biverkningar som inverkar nedsättande på prestationsförmågan (se bipacksedeln, punkt 4). Om dessa symptom uppstår ska man undvika att köra bil och andra uppgifter som kräver uppmärksamhet. 3. Hur du använder Ontbort-tabletter
Inta tabletterna tillsammans med en tillräcklig vätskemängd (till exempel ett glas vatten). Samtidigt intag av en måltid påverkar inte läkemedlets effekt. Läkemedlet kan tas i samband med en måltid eller på tom mage. Om tabletterna tas i samband med en måltid minskar den eventuella magirritationen som ibuprofen orsakar. Vuxna och ungdomar över 12 år: 1–2 tabletter högst 3 gånger per dygn, Barn: Högsta engångsdos för barn är 10 mg/kg och högsta dos per dygn är 30 mg/kg. Ontbort 200 mg tabletterna lämpar sig inte för behandling av barn som väger mindre än 10 kg. För dem finns det andra preparat. Om du har tagit för stor mängd Ontbort-tabletter
Om du har tagit en för stor dos av läkemedlet eller till exempel ett barn har tagit läkemedlet i misstag, ska du alltid kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tfn 09 471 977) som bedömer riskerna och ger ytterligare anvisningar. 4. Eventuella biverkningar
Liksom alla läkemedel kan Ontbort orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Biverkningar förekommer oftare hos patienter som är i dåligt skick och som har flera sjukdomar samt hos åldriga patienter. Risken för allvarliga biverkningar ökar vid stora doser under långvarig användning och mångfaldigas om man samtidigt tar andra antiinflammatoriska läkemedel. Vanliga biverkningar (hos 1–10 patienter av hundra):  halsbränna, buksmärtor, illamående och diarré  nässelfeber, klåda eller kraftig svullnad av hud eller slemhinnor Mindre vanliga biverkningar (hos 1–10 patienter av tusen):  sår eller blödningar i matsmältningskanalen Sällsynta biverkningar (hos 1–10 patienter av tiotusen)  fjällande eller blåsbildande eksem i huden Om du får biverkningar, kontakta läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även alla eventuella biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel. 5. Hur Ontbort-tabletter ska förvaras
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsförhållanden. Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen (Utg. dat. eller EXP). Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar
Vad innehåller Ontbort-tabletterna
Den aktiva substansen är ibuprofen. En tablett innehåller 200 mg ibuprofen. Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, förgelatiniserad stärkelse, kroskarmellosnatrium och magnesiumstearat. Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Ontbort 200 mg är en vit, rund och bikonvex filmdragerad tablett vars diameter är 8,2 mm. Förpackningsstorlekar: 10, 30 eller 60 tabletter i blisterförpackning. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras. Innehavare av tillstånd för försäljning och tillverkare
Läkemedelsfabrik Ab Tablettvägen 1 12345 Medicinbyn Finland Denna bipacksedel reviderades senast
Bipacksedeln är omarbetad från information i bipacksedlarna till preparat som innehåller ibuprofen. De riktiga bipacksedlarna är mer omfattande och detaljerade. Bipacksedeln: Information till användaren
Nysstopp 10 mg tabletter
Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda läkemedlet eftersom den innehåller viktiga
upplysningar.

 Använd läkemedlet exakt på det sätt som beskrivs i bipacksedeln.  Spara bipacksedeln, du kan behöva läsa den igen.  Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.  Om du får biverkningar, kontakta läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel. I denna bipacksedel finner du information om: Vad Nysstopp är och vad det används för Vad du behöver veta innan du använder Nysstopp-tabletter Förpackningens innehåll och övriga upplysningar 1. Vad Nysstopp är och vad det används för
Cetirizin hindrar effekterna av histamin i kroppen. Histamin orsakar allergisymtom, exempelvis ögonrodnad. Histamin frigörs i kroppen när en person utsätts för ett allergiframkallande ämne, till exempel björkpollen. Cetirizin används för behandling och förebyggande av allergiska symtom. Till dessa symtom hör:  allergisk snuva (täppt eller rinnande näsa, klåda och nysningar),  allergiska ögonsymtom (rodnad, tårflöde och klåda),  allergiskt nässelutslag, dvs. urtikaria,  och hudsymtom orsakade av insektbett. 2. Vad du behöver veta innan du använder Nysstopp-tabletter
Använd inte Nysstopp-tabletter:
 om du är överkänslig mot cetirizin eller de övriga innehållsämnena i Nysstopp-tabletterna (se Varningar och försiktighetsåtgärder
 om du har epilepsi eller anlag för kramper ska du rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel  om du ska allergitestas ska användningen av detta läkemedel avbrytas tre dygn före testerna Användning av andra läkemedel och Nysstopp
Berätta för läkare eller apotekspersonal om alla andra läkemedel som du använder. Detta gäller såväl receptmediciner som receptfria mediciner, naturläkemedel och naturprodukter. Glöm inte att nämna de läkemedel som du nyligen använt. Effekten av vissa läkemedel kan förändras, eller de kan förändra effekten av Nysstopp-tabletterna om man använder dem tillsammans. Graviditet och amning
Om du är gravid eller ammar eller misstänker att du är gravid ska du rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Körförmåga och användning av maskiner
Nysstopp försvagar i allmänhet inte uppmärksamheten eller prestationsförmågan. För en del patienter kan Nysstopp orsaka dåsighet eller andra biverkningar som inverkar nedsättande på prestationsförmågan (se bipacksedeln, punkt 4). Om dessa symptom uppstår ska man undvika att köra bil och andra uppgifter som kräver uppmärksamhet. 3. Hur du använder Nysstopp-tabletter
Inta tabletterna tillsammans med en tillräcklig vätskemängd (till exempel ett glas vatten). Samtidigt intag av en måltid påverkar inte läkemedlets effekt. Läkemedlet kan tas i samband med en måltid eller på fastande mage. Läkemedlet kan användas under pollenperioden regelbundet eller vid behov. Användning av läkemedlet ska avbrytas minst 3 dygn före allergitester för att läkemedlet inte ska inverka på tolkningen av testresultaten. Vuxna och unga över 12 år: 1 tablett en gång per dygn. Barn 6–11 år: 1/2 tablett 1–2 gånger per dygn Preparatet lämpar sig inte för barn under 6 år. För dem finns det andra preparat. Om du har tagit för stor mängd Nysstopp-tabletter
Om du har tagit en för stor dos av läkemedlet eller till exempel ett barn har tagit läkemedlet i misstag, ska du
alltid kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tfn 09 471 977) som bedömer riskerna och ger
ytterligare anvisningar.
4. Eventuella biverkningar
Liksom alla läkemedel kan Nysstopp orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Vanliga biverkningar (hos 1–10 patienter av hundra): Mindre vanliga biverkningar (hos 1–10 patienter av tusen): Sällsynta biverkningar (hos 1–10 patienter av tiotusen) Om du får biverkningar, kontakta läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även alla eventuella biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel. 5. Hur Nysstopp-tabletter ska förvaras
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen (Utg. dat. eller EXP). Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar
Vad innehåller Nysstopp-tabletterna
Den aktiva substansen är cetirizin. En tablett innehåller 10 mg cetirizin. Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse och magnesiumstearat. Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Nysstopp 10 mg är en vit eller nästan vit, oval och bikonvex tablett som är ca 8 mm lång. Tabletten är försedd med delskåra på den ena sidan. Förpackningsstorlekar: 10 eller 30 tabletter i blisterförpackning. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras. Innehavare av tillstånd för försäljning och tillverkare
Läkemedelsfabrik Ab Tablettvägen 1 12345 Medicinbyn Finland Denna bipacksedel reviderades senast
Bipacksedeln är omarbetad från information i bipacksedlarna till preparat som innehåller cetirizin. De riktiga bipacksedlarna är mer omfattande och detaljerade. Bipacksedeln: Information till användaren
Värkslut 500 mg tabletter
Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda läkemedlet eftersom den innehåller viktiga
upplysningar.

 Använd läkemedlet exakt på det sätt som beskrivs i bipacksedeln.  Spara bipacksedeln, du kan behöva läsa den igen.  Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.  Om du får biverkningar, kontakta läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel.  Kontakta läkare om du inte mår bättre inom 3–4 dagar eller om du mår sämre. I denna bipacksedel finner du information om:
Vad Värkslut är och vad det används för Vad du behöver veta innan du använder Värkslut-tabletter Förpackningens innehåll och övriga upplysningar 1. Vad Värkslut är och vad det används för
Värkslut-tabletterna innehåller paracetamol som påverkar det centrala nervsystemet och har en smärtlindrande och febernedsättande effekt. Värkslut-tabletter används tillfälligt för behandling av smärta och feber, till exempel vid förkylningssymtom, muskel- och ledvärk, huvudvärk, menstruationssmärtor eller tandvärk. Paracetamol hör inte till så kallade antiinflammatoriska läkemedel och därför lämpar det sig för patienter som är allergiska mot antiinflammatoriska läkemedel eller för patienter hos vilka antiinflammatoriska läkemedel har orsakat magirritation. 2. Vad du behöver veta innan du använder Värkslut-tabletter
Använd inte Värkslut-tabletter:
 om du är allergisk mot paracetamol eller övriga ämnen i Ontbort-tabletterna (se bipacksedeln, punkt 6).  om du har en svårartad leversjukdom eller leverinsufficiens (nedsatt leverfunktion) Varningar och försiktighetsåtgärder
Rådgör med din läkare innan du börjar använda Värkslut-tabletter, om:  du har en njursjukdom eller leversjukdom Du får inte överskrida den rekommenderade längden på behandlingen. Endast för tillfällig och kortvarig användning utan läkares ordination. Användning av andra läkemedel och Värkslut
Berätta för läkare eller apotekspersonal om alla andra läkemedel som du använder. Detta gäller såväl receptmediciner som receptfria mediciner, naturläkemedel och naturprodukter. Glöm inte att nämna de läkemedel som du nyligen använt. Effekten av vissa läkemedel kan förändras, eller de kan förändra effekten av Värkslut-tabletterna om man använder dem tillsammans. Beakta särskilt följande typer av läkemedelspreparat:  giktläkemedlet probenecid kan öka halten och effekten av paracetamol  epilepsiläkemedel (fenytoin och karbamazepin) kan försvaga effekten av paracetamol Andra läkemedel som innehåller paracetamol ska inte användas samtidigt. Överdosering av paracetamol är livsfarligt. Graviditet och amning
Det är tillåtet att använda Värkslut-tabletter under graviditet och amning. Körförmåga och användning av maskiner
Värkslut försvagar i allmänhet inte uppmärksamheten eller prestationsförmågan. För en del patienter kan Värkslut orsaka dåsighet eller andra biverkningar som inverkar nedsättande på prestationsförmågan (se bipacksedeln, punkt 4). Om dessa symptom uppstår ska man undvika att köra bil och andra uppgifter som kräver uppmärksamhet. 3.Hur du använder Värkslut-tabletter
Inta tabletterna tillsammans med en tillräcklig vätskemängd (till exempel ett glas vatten). Samtidigt intag av en måltid påverkar inte läkemedlets effekt. Läkemedlet kan tas i samband med en måltid eller på tom mage. Vuxna och unga över 12 år: 1–2 tabletter högst 3 gånger per dygn Barn: Högsta engångsdos för barn är 15 mg/kg och högsta dos per dygn är 45 mg/kg. Värkslut 500 mg tabletterna lämpar sig inte för behandling av barn under 4 år eller som väger mindre än 20 kg. För dem finns det andra preparat. Det är mycket viktigt att de högsta doserna inte överskrids – överdosering är livsfarligt på grund av risk för skador på levern. Om du har tagit för stor mängd Värkslut-tabletter
Om du har tagit en för stor dos av läkemedlet eller till exempel ett barn har tagit läkemedlet i misstag, ska du alltid kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tfn 09 471 977) som bedömer riskerna och ger ytterligare anvisningar. 4. Eventuella biverkningar
Liksom alla läkemedel kan Värkslut orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Mycket sällsynta biverkningar (hos färre än 1 patient av tiotusen):  ökad benägenhet att få blåmärken på grund av minskad mängd blodplättar  allergiska hudreaktioner eller svullnad  funktionsstörning i levern (förändringar syns i laboratorieprov) Om du får biverkningar, kontakta läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även alla eventuella biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel. 5. Hur läkemedlet Värkslut ska förvaras
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen (Utg. dat. eller EXP). Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar
Vad innehåller Värkslut-tabletterna
Den aktiva substansen är paracetamol. En tablett innehåller 500 mg paracetamol. Övriga innehållsämnen är povidon, laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse, talk och magnesiumstearat. Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Värkslut 500 är en vit, rund tablett vars diameter är ca 12 mm. Förpackningsstorlekar: 10, 20 eller 30 tabletter i blisterförpackning. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras. Innehavare av tillstånd för försäljning och tillverkare
Läkemedelsfabrik Ab Tablettvägen 1 12345 Medicinbyn Finland Denna bipacksedel reviderades senast
Bipacksedeln är omarbetad från information i bipacksedlarna till preparat som innehåller paracetamol. De riktiga bipacksedlarna är mer omfattande och detaljerade. Bipacksedeln: Information till användaren
Snuvtorr 0,5 mg/ml nässpray, lösning
Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda läkemedlet eftersom den innehåller viktiga
upplysningar.

 Använd läkemedlet exakt på det sätt som beskrivs i bipacksedeln.  Spara bipacksedeln, du kan behöva läsa den igen.  Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.  Om du får biverkningar, kontakta läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel. I denna bipacksedel finner du information om:
Vad Snuvtorr nässpray är och vad det används för Vad du behöver veta innan du använder Snuvtorr nässpray Förpackningens innehåll och övriga upplysningar 1. Vad Snuvtorr nässpray är och vad det används för
Läkemedlet sammandrar blodkärlen i näsans slemhinnor och minskar därmed svullnad i slemhinnorna, varvid andningen genom näsan underlättas och näsan rinner mindre. Xylometazolin används för tillfällig behandling av snuva. Läkemedlet kan även användas för att lindra öron- eller bihålesymtom (tryck eller smärta) hos en snuvig person under en flygresa när planet landar. 2. Vad du behöver veta innan du använder Snuvtorr nässpray
Använd inte Snuvtorr nässpray:
 om du är allergisk mot xylometazol eller övriga ämnen i Snuvtorr nässprayn (se bipacksedeln, punkt 6). Varningar och försiktighetsåtgärder
Rådgör med din läkare innan du börjar använda Snuvtorr nässpray, om:  du har diabetes, dvs. diabetes mellitus Du får inte överskrida den rekommenderade längden på behandlingen som är 10 dygn. Läkemedlet förlorar sin effekt vid långvarigare användning. Användning av andra läkemedel och Snuvtorr
Berätta för läkare eller apotekspersonal om alla andra läkemedel som du använder. Detta gäller såväl receptmediciner som receptfria mediciner, naturprodukter och naturmedel. Glöm inte att nämna de läkemedel som du nyligen använt. Effekten av vissa läkemedel kan förändras, eller de kan förändra effekten av Snuvtorr nässpray om man använder dem tillsammans. Beakta särskilt följande typer av läkemedelspreparat:  antidepressiva medel (t.ex. amitriptylin, doxepin, imipramin, klomipramin eller moklobemid  selegilin som används för behandling av Parkinsons sjukdom Graviditet och amning
Om du är gravid eller ammar eller misstänker att du är gravid ska du rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Körförmåga och användning av maskiner
Snuvtorr försvagar i allmänhet inte uppmärksamheten eller prestationsförmågan. För en del patienter kan Snuvtorr orsaka huvudvärk eller andra biverkningar som inverkar nedsättande på prestationsförmågan (se bipacksedeln, punkt 4). Om dessa symptom uppstår ska man undvika att köra bil och andra uppgifter som kräver uppmärksamhet. 3. Hur du använder Snuvtorr nässpray
Läkemedlet lämpar sig inte för barn under 2 år. Läkemedlet kan användas för 2–12 år gamla barn endast under övervakning av en vuxen person. Behandlingen får inte överskrida 10 dygn, för barn under 10 år 5 dygn. 2–6-åringar: 1 spraydos i vardera näsborren 1–2 gånger per dygn. 7–12-åringar: 1–2 spraydoser i vardera näsborren 1–3 gånger per dygn. Vuxna och unga över 12 år: 2–4 spraydoser i vardera näsborren 1–3 gånger per dygn. Snyt näsan innan du tar av läkemedlet. Ta bort plastskyddet från sprayspetsen. När du tar sprayflaskan i bruk första gången ska du spraya i luften tillräckligt många gånger så att sprayen blir jämn – rikta inte flaskan mot dig själv. Gör detta också när flaskan har stått oanvänd länge. För in sprayspetsen i näsborren och spraya önskad spraymängd först i den ena näsborren och sedan i den andra näsborren. Andas lätt in genom näsan när du sprayar om det är möjligt. Placera till sist plastskyddet tillbaka på sprayspetsen. Om du har tagit för stor mängd Snuvtorr nässpray
Om du har tagit en för stor dos av läkemedlet eller till exempel ett barn har tagit läkemedlet i misstag, ska du alltid kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tfn 09 471 977) som bedömer riskerna och ger ytterligare anvisningar. 4. Eventuella biverkningar
Liksom alla läkemedel kan Snuvtorr orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Vanliga biverkningar (hos 1–10 patienter av hundra):  torr näsa eller obehaglig känsla i näsan, brännande känsla Mycket sällsynta biverkningar (hos färre än 1 patient av tiotusen):  överkänslighetsreaktion (eksem, klåda eller svullen hud)  ökad hjärtfrekvens eller starkare hjärtslag Om du får biverkningar, kontakta läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även alla eventuella biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel. 5. Hur Snuvtorr nässpray ska förvaras
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Förvaras under 25°C. Flaskan som tagits i bruk är hållbar i 6 månader. Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen (Utg. dat. eller EXP). Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar
Vad innehåller Snuvtorr-sprayen
Den aktiva substansen är xylometazolin. 1 ml lösning innehåller 0,5 mg xylometazolin. 1 engångsdos Snuvtorr 0,5 mg/ml spray innehåller 25 mikrogram xylometazolin. Övriga innehållsämnen är natriumklorid, dinatriumfosfatdihydrat, dinatriumedetat, glycerol, polysorbat 80 och renat vatten. Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Klar, färglös lösning i en brun 10 ml glasflaska. Flaskan har en spraympump. Innehavare av tillstånd för försäljning och tillverkare
Läkemedelsfabrik Ab
Tablettvägen 1
12345 Medicinbyn
Finland
Denna bipacksedel reviderades senast
Bipacksedeln är omarbetad från information i bipacksedlarna till preparat som innehåller xylometazolin. De riktiga bipacksedlarna är mer omfattande och detaljerade. Bipacksedeln: Information till användaren
Ögonaböj 20 mg/ml ögondroppar, lösning
Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda läkemedlet eftersom den innehåller viktiga
upplysningar.

 Använd läkemedlet exakt på det sätt som beskrivs i bipacksedeln.  Spara bipacksedeln, du kan behöva läsa den igen.  Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.  Om du får biverkningar, kontakta läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel.  Kontakta läkare om du inte mår bättre inom 2–3 dagar eller om du mår sämre. I denna bipacksedel finner du information om:
Vad Ögonaböj-ögondroppar är och vad de används för Vad du behöver veta innan du använder Ögonaböj-ögondroppar Hur du använder Ögonaböj-ögondroppar Hur Ögonaböj-ögondroppar ska förvaras Förpackningens innehåll och övriga upplysningar 1. Vad Ögonaböj-ögondroppar är och vad de används för
Natriumkromoglikat förhindrar verkan av histamin i kroppen. Histamin orsakar allergisymtom i ögonen, exempelvis rodnad, svullnad och klåda. Histamin frigörs i kroppen när en person utsätts för ett allergiserande ämne, till exempel björkpollen. Natriumkromoglikat används för behandling och förebyggande av allergiska ögonsymtom, exempelvis rodnad, svullnad och klåga. 2. Vad du behöver veta innan du använder Ögonaböj-ögondroppar
 om du är allergisk mot natriumkromoglikat eller övriga ämnen i Ögonaböj-dropparna (se bipacksedeln, Varningar och försiktighetsåtgärder
 avlägsna kontaktlinserna innan du doserar Ögonaböj-droppar och placera dem tillbaka tidigast 10 Användning av andra läkemedel och Ögonaböj-ögondroppar
Ögonaböj-dropparna har inga kända inverkningar på andra läkemedels effekt och andra läkemedel inverkar inte på Ögonaböj-dropparnas effekt. Graviditet och amning
Om du är gravid eller ammar eller misstänker att du är gravid ska du rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Körförmåga och användning av maskiner
Ögonaböj-ögondropparna försvagar inte uppmärksamheten eller prestationsförmågan 3. Hur du använder Ögonaböj-ögondroppar
Endast på läkares ordination till barn under 4 år. Vuxna och barn över 4 år: 1–2 droppar i vartdera ögat 4 gånger dagligen.  Börja med att tvätta händerna och öppna flaskan med ögondroppar.  Luta huvudet bakåt eller lägg dig på rygg. Dra ner det nedre ögonlocket och rikta blicken uppåt.  Droppa en eller två droppar från flaskan mellan ögat och det nedre ögonlocket, undvik att röra vid ögat  Blinka med ögonen några gånger så att läkemedlet sprider sig över hela ögat. Det lönar sig att inleda läkemedelsbehandlingen innan pollenperioden börjar och den ska inledas senast när de första symtomen uppstår. Läkemedlet kan användas under hela pollenperioden. 4. Eventuella biverkningar
Liksom alla läkemedel kan Ögonaböj orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. I början av behandlingen kan övergående sveda och lokal irritation förekomma. Mycket sällsynta biverkningar (hos färre än 1 patient av tiotusen):  överkänslighetsreaktion (om du är allergisk mot natriumkromoglikat eller de övriga ämnena i Om du får biverkningar, kontakta läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även alla eventuella biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel. 5. Hur Ögonaböj-ögondroppar ska förvaras
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Förvaras under 30°C. Förvara flaskan i ytterförpackningen. Känsligt för ljus. Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen (Utg. dat. eller EXP). Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. En öppnad flaska bör användas inom 28 dagar. Förvara flaskan väl tillsluten. Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar
Vad innehåller Ögonaböj-ögondropparna
Den aktiva substansen är natriumkromoglikat. 1 ml lösning innehåller 20 mg natriumkromoglikat. En droppe innehåller ca 1 mg natriumkromoglikat. De övriga innehållsämnena är bensalkoniumklorid 50 mikrog/ml, glycerol, natriumedetat och vatten som används i injektionsvätskor. Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Klar, färglös lösning i vit 10 ml plastflaska med en vit skruvkork av plast. Innehavare av tillstånd för försäljning och tillverkare
Läkemedelsfabrik Ab Tablettvägen 1 12345 Medicinbyn Finland Denna bipacksedel reviderades senast
Bipacksedeln är omarbetad från information i bipacksedlarna till preparat som innehåller natriumkromoglikat. De riktiga bipacksedlarna är mer omfattande och detaljerade. Bipacksedeln: Information till patienten
Bobborbort 500 mg tabletter
Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda läkemedlet eftersom den innehåller viktiga
upplysningar.

 Spara bipacksedeln, du kan behöva läsa den senare.  Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.  Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar  Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. I denna bipacksedel finner du information om:
Vad Bobborbort är och vad det används för Vad du behöver veta innan du använder Bobborbort-tabletter Förpackningens innehåll och övriga upplysningar 1. Vad Bobborbort är och vad de används för
Penicillin är antibiotika som förhindrar bakteriernas tillväxt och behandlar bakterieinfektioner. Med Bobborbort-tabletter behandlas i allmänhet infektioner i munnen, svalget, bihålorna, mellanörat eller luftrören. 2. Vad du behöver veta innan du använder Bobborbort-tabletter
Använd inte Bobborbort-tabletter:
 om du är allergisk mot penicillin eller övriga ämnen i Bobborbort-tabletterna (se bipacksedeln, punkt Varningar och försiktighetsåtgärder
Diskutera med läkare innan du använder penicillin, om du är allergisk mot antibiotika som ingår i gruppen av s.k. cefalosporiner, exempelvis cefalexin, cefaklor eller cefuroxim. I så fall kan det hända att du även är allergisk mot penicillin. Användning av andra läkemedel och Bobborbort
Berätta för läkare eller apotekspersonal om alla andra läkemedel som du använder. Detta gäller såväl receptmediciner som receptfria mediciner, naturprodukter och naturmedel. Glöm inte att nämna de läkemedel som du nyligen använt. Effekten av vissa läkemedel kan förändras, eller de kan förändra effekten av Bobborbort-tabletterna om man använder dem tillsammans. Beakta särskilt följande typer av läkemedelspreparat:  giktläkemedlet probenesid (kan minska effekten av penicillin)  metotrexat som används för behandling av bindvävnadssjukdomar (penicillin kan öka dess effekt och Graviditet och amning
Om du är gravid eller ammar eller misstänker att du är gravid ska du rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Körförmåga och användning av maskiner
Bobborbort försvagar i allmänhet inte uppmärksamheten eller prestationsförmågan. 3. Hur du använder Bobborbort-tabletter
Du ska ta Bobborbort-tabletter enligt läkarens ordination eller de råd som apotekspersonalen gett. Kontrollera anvisningarna av läkare, om du är osäker. Svälj tabletterna tillsammans med en tillräcklig mängd vätska, till exempel ett glas vatten. Läkemedlet tas bäst upp om du tar det på tom mage, dvs. minst en timme före eller två timmar efter en måltid. Du ska använda läkemedlet regelbundet och så länge som läkaren ordinerat. Avbryt inte läkemedelskuren i förtid även om symtomen försvinner snabbt. Symtomen kan komma tillbaka och bakterierna kan bli ännu mer resistenta och infektionen svårare att behandla. Kontakta läkare om du blir tvungen att avbryta kuren i förtid på grund av biverkningar (se punkt 4). Om du har tagit för stor mängd Bobborbort-tabletter
Om du har tagit en för stor dos av läkemedlet eller till exempel ett barn har tagit läkemedlet i misstag, ska du alltid kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tfn 09 471 977) som bedömer riskerna och ger ytterligare anvisningar. Om du har glömt att ta Bobborbort-tabletten
Ta den bortglömda dosen så snart som möjligt. Om det snart är dags för nästa dos, ska du inte ta den som du glömde. Ta aldrig en dubbel dos eller två doser i följd. 4. Eventuella biverkningar
Liksom alla läkemedel kan Bobborbort orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Vanliga biverkningar (hos 1–10 patienter av hundra):  magsmärtor, illamående eller uppkastningar Mycket sällsynta biverkningar (hos färre än 1 patient av tiotusen):  överkänslighetsreaktion (eksem, klåda eller svullen hud)  svår överkänslighetsreaktion (svullnad i läpparna, svalget, ögonlocken och huden, andningssvårigheter Om du får biverkningar, kontakta läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även alla eventuella biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel. 5. Hur Bobborbort-tabletter ska förvaras
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Förvaras under 25°C. Förvara i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen (Utg. dat. eller EXP). Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar
Innehållsdeklaration
Den aktiva substansen är fenoximetylpenicillin. Mängden fenoximetylpenicillin i en tablett är 500 000 IU (internationella enheter). Övriga innehållsämnen är magnesiumstearat, makrogol 6000, maltodextrin, povidon, talk, hypromellos, pepparmyntsolja, sackarinnatrium, talk och titandioxid (E171). Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
En vit eller naturvit, rund tablett vars diameter är ca 9 mm. Förpackningsstorlekar: 20 eller 30 tabletter i blisterförpackning. Innehavare av tillstånd för försäljning och tillverkare
Läkemedelsfabrik Ab Tablettvägen 1 12345 Medicinbyn Finland Denna bipacksedel reviderades senast
Bipacksedeln är omarbetad från information i bipacksedlarna till preparat som innehåller penicillin. De riktiga bipacksedlarna är mer omfattande och detaljerade. Bipacksedeln: Information till patienten
Bobborväck 250 mg filmdragerade tabletter
Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda läkemedlet eftersom den innehåller viktiga
upplysningar.

 Spara bipacksedeln, du kan behöva läsa den senare.  Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.  Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar  Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. I denna bipacksedel finner du information om:
Vad Bobborväck är och vad det används för Vad du behöver veta innan du använder Bobborväck-tabletter Förpackningens innehåll och övriga upplysningar 1. Vad Bobborväck är och vad det används för
Azithromycin är antibiotika som förhindrar bakteriernas tillväxt och behandlar bakterieinfektioner. Med Bobborväck-tabletter behandlas i allmänhet infektioner i munnen, svalget, bihålorna, mellanörat, lungorna eller på huden. 2. Vad du behöver veta innan du använder Bobborväck-tabletter
Använd inte Bobborväck-tabletter:
om du är allergisk mot azithromycin eller övriga ämnen i Bobborväck-tabletterna (se bipacksedeln, punkt 6). Varningar och försiktighetsåtgärder
Diskutera med läkare innan du använder azithromycin, om du är allergisk mot antibiotika som ingår i gruppen av s.k. makrolider, exempelvis erythromycin, klaritromycin, roxithromycin eller telithromycin. I så fall kan det hända att du även är allergisk mot azithromycin. Diskutera även med läkare om du har svårartad lever- eller njursjukdom. Användning av andra läkemedel och Bobborväck
Berätta för läkare eller apotekspersonal om alla andra läkemedel som du använder. Detta gäller såväl receptmediciner som receptfria mediciner, naturläkemedel och naturprodukter. Glöm inte att nämna de läkemedel som du nyligen använt. Effekten av vissa läkemedel kan förändras, eller de kan förändra effekten av Bobborväck-tabletterna om man använder dem tillsammans. Beakta särskilt följande typer av läkemedelspreparat:  läkemedel mot halsbränna som avser att neutralisera magsyran (s.k. antacider)  det immunhämmande läkemedlet ciklosporin  det blodförtunnande läkemedlet warfarin Graviditet och amning
Om du är gravid eller ammar eller misstänker att du är gravid ska du rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Körförmåga och användning av maskiner
Bobborväck försvagar inte uppmärksamheten eller prestationsförmågan. 3. Hur du använder Bobborväck-tabletter
Du ska ta Bobborväck-tabletter exakt enligt läkarens ordination eller de råd som apotekspersonalen gett. Kontrollera anvisningarna av läkare, om du är osäker. Svälj tabletterna tillsammans med en tillräcklig mängd vätska, till exempel ett glas vatten. Svälj tabletterna hela. Tabletterna kan tas i samband med en måltid eller på fastande mage. Du ska använda läkemedlet regelbundet och så länge som läkaren ordinerat. Avbryt inte läkemedelskuren i förtid även om symtomen försvinner snabbt. Symtomen kan komma tillbaka och bakterierna kan bli ännu mer resistenta och infektionen svårare att behandla. Kontakta läkare om du blir tvungen att avbryta kuren i förtid på grund av biverkningar (se punkt 4). Om du har tagit för stor mängd Bobborväck-tabletter
Om du har tagit en för stor dos av läkemedlet eller till exempel ett barn har tagit läkemedlet i misstag, ska du alltid kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tfn 09 471 977) som bedömer riskerna och ger ytterligare anvisningar. Om du har glömt att ta Bobborväck-tabletten
Ta den bortglömda dosen så snart som möjligt. Om det snart är dags för nästa dos, ska du inte ta den som du glömde. Ta aldrig en dubbel dos eller två doser i följd. 4. Eventuella biverkningar
Liksom alla läkemedel kan Bobborväck orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Vanliga biverkningar (hos 1–10 patienter av hundra):  magsmärtor, illamående eller uppkastningar Mindre vanliga biverkningar (hos 1–10 patienter av tusen):  synrubbningar eller försämrad hörsel Sällsynta biverkningar (hos 1–10 patienter av tiotusen)  störningar i leverns funktion eller inflammation i levern Mycket sällsynta biverkningar (hos färre än 1 patient av tiotusen):  överkänslighetsreaktion (eksem, klåda eller svullen hud)  svår överkänslighetsreaktion (svullnad i läpparna, svalget, ögonlocken och huden, andningssvårigheter Om du får biverkningar, kontakta läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även alla eventuella biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel. 5. Hur Bobborväck-tabletter ska förvaras
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Förvaras under 25°C. Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen (Utg. dat. eller EXP). Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar
Vad innehåller Bobborväck-tabletterna
Den aktiva substansen är azithromycin. Mängden azithromycin i en tablett är 250 mg. De övriga innehållsämnena är förgelatinerad stärkelse, mikrodragerad cellulosa, majsstärkelse, talk, kroskarmellosnatrium, magnesiumsterat, natriumlaurylsulfat, hypromellos, laktos och titandioxid (E171). Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Vit, avlång tablett som är 12,5 mm lång. Förpackningsstorlekar: 2, 4, 6, 10, 12 eller 24 tabletter i blisterförpackning. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras. Innehavare av tillstånd för försäljning och tillverkare
Läkemedelsfabrik Ab Tablettvägen 1 12345 Medicinbyn Finland Denna bipacksedel reviderades senast
Bipacksedeln är omarbetad från information i bipacksedlarna till preparat som innehåller azithromycin. De riktiga bipacksedlarna är mer omfattande och detaljerade. Bipacksedeln: Information till användaren
Klådabort 1 % emulsioskräm
Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda läkemedlet eftersom den innehåller viktiga
upplysningar.

 Använd läkemedlet exakt på det sätt som beskrivs i bipacksedeln.  Spara bipacksedeln, du kan behöva läsa den igen.  Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.  Om du får biverkningar, kontakta läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel.  Kontakta läkare om du inte mår bättre inom 5–7 dagar eller om du mår sämre. I denna bipacksedel finner du information om:
Vad Klådabort är och vad det används för Vad du behöver veta innan du använder Klådabort-emulsionskräm Hur du använder Klådabort-emulsionskräm Hur Klådabort-emulsionskräm ska förvaras Förpackningens innehåll och övriga upplysningar 1. Vad Klådabort är och vad det används för
Hydrokortison lindrar inflammationssymtom: värmekänsla, svullnad, rodnad och klåda. Läkemedlet används lokalt mot hudinflammationer och allergiska hudsymtom. Typiska användningsområden är:  allergiska eksem, exempelvis mjölkskorv eller böjveckseksem  irriterad hud på grund av insektsbett eller -stick Hydrokortison har inte någon effekt på bakterier, virus, svamp eller andra orsaker till infektioner. 2. Vad du behöver veta innan du använder Klådabort-emulsionskräm
Använd inte Klådabort-emulsionskräm:
 om du är allergisk mot hydrokortison eller övriga ämnen i Klådabort-emulsionskrämen (se  om du har hudinfektioner orsakade av bakterier, virus eller svamp, exempelvis impetigo, ros, vattkoppor, vårtor, små ljusa vårtor förorsakade av virus eller svampinfektion är det skäl att rådfråga en läkare Varningar och försiktighetsåtgärder
Använd Klådabort-emulsionskräm med försiktighet på områden med tunn hud, exempelvis ansiktet och böjveck, eftersom upprepad eller långvarig användning kan göra huden tunnare. Hydrokortison kan göra eksem i stil med rosacea värre (i allmänhet i näsan, runt munnen eller ögonen). Användning av andra läkemedel och Klådabort
Berätta för läkare eller apotekspersonal om alla andra läkemedel som du använder. Detta gäller såväl receptmediciner som receptfria mediciner, naturprodukter och naturmedel. Glöm inte att nämna de läkemedel som du nyligen använt. Effekten av vissa läkemedel kan förändras, eller de kan förändra effekten av Klådabort-krämen om man använder dem tillsammans. Graviditet och amning
Om du är gravid eller ammar eller misstänker att du är gravid ska du rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. I allmänhet förekommer inga hinder för kortvarig användning. Rådfråga en läkare om långvarig användning. Körförmåga och användning av maskiner
Klådabort försvagar inte uppmärksamheten eller prestationsförmågan. 3. Hur du använder Klådabort-emulsionskräm
Bred ut ett tunt lager av emulsionskrämen på området som ska behandlas. Kontakt med ögon bör undvikas. När behandlingen inleds används krämen 1–3 gånger per dygn och senare, när symtomen är lindrigare, mera sällan. Behandlingen får inte pågå längre än 2 veckor. Läkare kan ordinera en annan dosering. Följ alltid läkarens anvisningar. 4. Eventuella biverkningar
Liksom alla läkemedel kan Klådabort orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Mindre vanliga biverkningar (hos 1–10 patienter av tusen):  huden blir tunnare eller skörare (vid upprepad eller långvarig användning)  hudstrimmor eller utvidgning av hudens ytliga blodådror Sällsynta biverkningar (hos 1–10 patienter av tiotusen)  överkänslighetsreaktioner eller allergiskt beröringseksem Om du får biverkningar, kontakta läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även alla eventuella biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel. 5. Förvaring av Klådabort-emulsionskräm
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Förvaras under 25°C. Emulsionskrämen får inte frysa till. Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen (Utg. dat. eller EXP). Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar
Vad innehåller Klådabort-emulsionskrämen
Den verksamma substansen är hydrokortison, 10 mg per 1 gram emulsionskräm. De övriga innehållsämnena är cetylalkohol, vitt vaselin, flytande paraffin, propylenglukol, citronsyramonohydrat, natriumcitrat och renat vatten. Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Förpackningsstorlekar: 10 g, 50 g eller 100 g aluminiumtub. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras. Innehavare av tillstånd för försäljning och tillverkare
Läkemedelsfabrik Ab Medicinvägen 1 12345 Medicinbyn Finland Denna bipacksedel reviderades senast
Bipacksedeln är omarbetad från bipacksedlarna till preparat som innehåller hydrokortison. De riktiga bipacksedlarna är mer omfattande och detaljerade.

Source: http://www.laakekasvatus.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/fimea/embeds/fimealaakekasvatusstructure/25358_Bipacksedeln_information_till_anvandaren.pdf

One-step h. pylori whole blood

Urine Drug Adulteration Test Strip For in vitro use only. Read all instructions, precautions, and limitations before performing this test. Specific Gravity : Testing for sample dilution. This test is based on the apparent pKa change of certain pretreated INTENDED USE polyelectrolytes in relation to the ionic concentration. In the Clarity Urine Drug Adulteration test strip

Notification no

Notification No. 61/2006 - Customs Whereas the designated authority vide notification No. 15/9/2003-DGAD, dated the 8th April, 2005, published in Part I, Section 1 of the Gazette of India, Extraordinary, had initiated review in the matter of continuation of final anti-dumping duty on import of Metronidazole (hereinafter referred to as the subject goods) originating in, or exported from, the P

Copyright © 2011-2018 Health Abstracts