\\ntserver\leif\pm6\bruks\sveri

Logger II Plus
BRUKSANVISNING
Innehåll
Batteribyte
Inkoppling
När det är dags att byta batterier, visas "BAT" i teckenfönstret.
Anslut 4 st batterier (LR03, AAA) av alkalisk typ.
Koppla ur telesladden från telejacket i väggen.
Var noggrann att sätta batterierna åt rätt håll Byt batterier. Undvik att trycka på någon knapp när batterierna är urtagna.
Anslut telesladden till baksidan på apparaten och telepluggen till Du har gott om tid att byta batterier utan att minnet raderas (c:a 2 minuter) förutsatt att telesladden är urkopplad och att du inte trycker på någon OBS! Koppla alltid ur anslutningen till telejacket vid batteribyte.
Väggmontering
OBS! Koppla alltid ur anslutningen till telejacket vid batteribyte.
Snäpp fast apparaten på väggfästet.
Översikt
Namnknapp för att lagra namn eller för att komma tillnamnminnet.
Särskiljande tonsignaler som kan tilldelas olika nummer.
Ringer upp det nummer som visas i teckenfönstret.
För bläddring i minnet samt vid val av "värde" vid olikaprogrammeringar.
Indikerar nya nummer, blockerade nummer, programmeringar, Inställning av tid och datum
Fortsätt på samma sätt för dag och månad.
Håll båda pilknapparna nedtryckta tills siffrorna som visar timmar börjar att Språk och lysdiodens blinkfrekvens är de följande inställningarna.
Lysdioden och ev. tonsignal bekräftar programmeringsläge. Språk är svenska och lysdiodens blinkfrekvens är 4 sekunders paus.
Stega fram till rätt timma med pilknapparna.
Om du ej vill ändra dessa inställningar, tryck RADERA 2 gånger och OBS! Sekvensen är; 0, 1, .23, 12AM, 1AM .11AM,12PM, 1PM, .11PM, inställningarna av tid och datum är klara.
0, 1, .23 osv. Ett "varv" är 48 steg, först 24 steg för 24 timmars visning ochsedan 24 steg för 12 timmars visning.
Du väljer själv om du vill ha 24 timmars visning eller 12 timmars visningmed AM och PM.
Siffrorna som visar minuter börjar att blinka.
Stega fram till rätt minut med pilknapparna.
Inställning av språk och lysdiodens blinkfrekvens
Knappljud till eller från
Efter det att rätt månad är inställd (se inställning av tid och datum), tryck En tonsignal indikerar knapptryck samt bekräftar programmering av namn.
Denna tonsignal kan väljas till eller från.
Aktuellt språk visas nu. svenska är förinställt språk. OBS! Detta kan endast göras när apparaten är i “viloläge“ (stand-by).
Håll RADERA nedtryckt, samtidigt som du trycker på “pil höger".
Tryck RADERA för att välja det språk som visas.
Detta växlar knappljud TILL eller FRÅN.
“LYSDIOD 4“ visas nu i teckenfönstret.
Förinställtt är knappljud TILL. Vilket betyder 4 sekunders paus mellan blinkningarna.
Välj blinkfrekvens med pilknapparna.
0 = Alltid släckt2 = 2 sekunders paus mellan blinkningarna4 = 4 sekunders paus mellan blinkningarna8 = 8 sekunders paus mellan blinkningarna Tryck RADERA och inställningarna är klara.
Förklaring av teckenfönstret
Visar med "Nxx" antalet nya nummer i minnet (viloläge).
Visar med "N" om numret är nytt, vid bläddring.
Visar med "+ xx" antalet upprepade påringningar från visat nummer, vidbläddring.
Klocka och datum.
24-timmars eller 12-timmars med AM och PM väljer du själv vid inställning.
Aktuell tid, blinkande kolon
(viloläge).
Mottagningstid, fast kolon (bläddringsläge).
Visar totala antalet nummer i minnet vid vilolägeVisar minnespositionen vid bläddringsläge.
Textrad som visar namn som du programmerat till nummer och textinformation.
Alternativa språk väljer du själv vid inställningar, förinställt språk är svenska. Teckenfönstrets Viloläge:
Mottagningsminnet
I viloläge visas aktuell tid och datum. (Kolon mellan timmar och minuter Detta minne är kronologiskt ordnat för alla mottagna nummer.
Högsta minnesposition är alltid det senast mottagna numret.
Antalet nya nummer i minnet visas till vänster i fönstret exempel "N03".
Om minnet blir fullt gäller principen först in först ut. Minnet behåller alltid Till höger visas totala antal nummer i minnet exempel "NR 105".
de senast mottagna numren och behöver egentligen aldrig raderas.
Minnet är dynamiskt och kan spara upp till c:a 130 nummer med tid- och Visning av samtalstid
Då du använder uppringningsfunktionen för att ringa upp ett mottaget Bläddring i mottagningsminnet:
Tid och datum då numret togs emot visas. Kolon mellan timmar och minuter ("00:00:00" timmar : minuter : sekunder).
Samtalstiden visas även vid inkommande samtal.
Om numret som visas är nytt (ej tidigare avläst) visas N i fönstrets övre Tiden för inkommande samtal visas även om man svarar på en annan telefon som är ansluten till samma linje. Om numret som visas har återkommit flera gånger och det fortfarande ärnytt visas "+" samt antal gånger som det mottagits (utöver första gången) i OBS!Samtalstiden inkluderar påringningstid och kan därför inte användas för att exakt kontrollera kostnaden för ett samtal.
Exempel +04 betyder 5 nya påringningar från det visade numret.
Besvarade nummer indikeras med en blinkande pil uppåt i nedre raden av "OKÄNT NR" visas då nummer ej kan överföras p.g.a. tekniska orsaker.
Det är då sannolikt ett utlandssamtal. Nummer som är omstyrda visas med blinkande pil åt höger i nedre raden av Apparaten återgår automatiskt till viloläge c:a 40 sekunder efter senaste teckenfönstret. Denna funktion fungerar först då denna information införs i Om "SLUT" visas återgår apparatentill viloläge efter c:a 2 sekunder.
Om numret som visas är uppringt med apparatens "ring upp" funktion visas Uppringning från mottagningsminnet:
en blinkande telefonsymbol i nedre raden av teckenfönstret.
"SKYDDAT NR" visas då något nummer ej kan överföras p.g.a. att den som ringer upp har valt att skydda sitt nummer från nummerpresentation När "LYFT LUREN" visas, lyft luren på en telefon som är ansluten till genom tillfällig eller fast blockering.
De som har hemligt nummer blir normalt automatiskt blockerade frånnummerpresentation.
OBS!Om du inte lyfter luren inom 3 sekunder kopplas linjen ned. Lysdioden
Lysdioden börjar blinka så snart ett nytt nummer mottagits.
Svarar du på ett samtal slutar lysdioden att blinka.
Lysdioden slutar även att blinka så snart någon knapp trycks ned. Snabbt blink mellan ringsignalerna indikerar att den som ringer är anonym Lysdioden blinkar 3 gånger i snabb följd för att bekräfta olika Dubbelblinkande lysdiod betyder att meddelande väntar, se sidan 23.
Trippelblinkande lysdiod betyder (SPECIAL) nummer, se sidan 24.
Både (SPECIAL) nummer och meddelande väntar visas med fyra snabba OBS!Väljer du "LYSDIOD 0" vid inställningar (se sidan 10) visar lysdioden endast "SKYDDAT NR" och bekräftar programmeringar, i övriga fall är densläckt. När sista bokstaven/tecknet i namnet är valt, håll NAMN-knappen nedtryckt i Namnminnet
Här lagras alla namn som du själv programmerar till olika nummer.
Lysdioden och ev. tonsignal bekräftar att namnet lagrats. Du kan lagra upp till 50 st namn i namnminnet.
Bläddra i namnminnet:
Programmera namn till nummer:
Tryck på NAMN-knappen (från viloläge).
Bläddra fram önskat nummer med pilknapparna.
Bläddra bland de programmerade namnen med pilknapparna. Bläddringen Håll NAMN-knappen nedtryckt tills markören börjar blinka. Utgångsläget är sker i alfabetisk ordning både bakåt och framåt.
blanksteg/mellanslag.
Lysdioden och ev. tonsignal bekräftar programmeringsläge. Uppringning från namnminnet:
Välj tecken med pilknapparna. Bakåt eller framåt.
UVWXYZÅÄÖ/& . :0123456789- ABCDEFGHIJKLMNOPQRST När "LYFT LUREN" visas, lyft luren på en telefon som är ansluten till Tryck NAMN för att bekräfta bokstav/tecken och stega åt höger. Föregående bokstav är utgångsläget för den nya positionen.
För att stega åt vänster, tryck RADERA.
OBS!Om du inte lyfter luren inom 3 sekunder kopplas linjen ned. Ändring av namn
MEDDELANDE VÄNTAR
Bläddra fram önskat namn ur namnminnet.
Apparaten är förberedd att visa "meddelande väntar" i Telia TeleSvar.
Det går inte att ändra ett namn då man bläddrar i mottagningsminnet. Om någon lämnar ett meddelande i din TeleSvar markeras detta med att Håll NAMN-knappen nedtryckt tills första bokstaven/tecknet i namnet börjar Lysdioden slutar att blinka så snart någon knapp tryckks ner.
Ändra bokstaven/tecknet med pilknapparna.
OBS!Funktionen bygger på att Telia inte ändrar protokollet för meddelande- Tryck NAMN för att bekräfta bokstav/tecken och stega åt höger.
indikering. Om så sker rekomenderar vi att knyta "SPECIAL NR" För att stega åt vänster, tryck RADERA.
funktionen till det nya numret, se nästa sida. För att ta bort bokstav/tecken, välj blanksteg/mellanslag som tecken.
Uppringning till Telia TeleSvar:
Blanksteg/mellanslag finns ett steg åt vänster från "A". Bläddra fram "MED VÄNTAR".
När sista bokstaven/tecknet i namnet är valt, håll NAMN-knappen nedtryckt tills markören/tecknet slutar att blinka.
När "LYFT LUREN" visas, lyft luren på en telefon som är ansluten till Lysdioden och ev. tonsignal bekräftar att namnet lagrats. OBS!Om du inte lyfter luren inom 3 sekunder kopplas linjen ned. Minnespositionen med meddelandeindikeringen raderas automatisktefter uppringning enligt ovan. (SPECIAL)-nummer
Gruppering med tonsignaler
Om du får ett "call-back" från din internet leverantör när det finns e-mail att hämta, De nummer som du programmerat namn till kan även tilldelas en särskiljande kan du märka detta nummer som "(SPECIAL)". Kontrollera med din internet leve- tonsignal som hörs mellan ringsignalerna då det ringer.
rantör om du har möjlighet att få ett "call-back" vid väntande e-mail.
Bläddra fram önskat namn genom bläddring i namnminnet.
Bläddra fram det speciella "(SPECIAL) numret" från mottagningsminnet.
Det går bara att programmera tonsignaler till de nummer som har namn Håll NAMN-knappen nedtryckt tills första bokstaven/tecknet i namnet Tryck på knapparna RADERA och NAMN samtidigt.
Till höger visas aktuell ton inställning.
"(SPECIAL)" visas i teckenfönstret tillsammans med numret.
Välj tonsignal genom upprepade tryck på ton-knappen.
Håll NAMN-knappen nedtryckt i c.a 3 sekunder.
(SPECIAL) är nu lagrat till numret.
Lysdioden och ev. tonsignal bekräftar (SPECIAL) lagrats. Nästa gång detta nummer tas emot visas "(SPECIAL)" och lysdioden börjar att För att ta bort " (SPECIAL)" märkningen av ett nummer, gör på samma sätt somvid radering av namn, se sidan 26. Radering
Mottagningsminnet:
Garantin utlovar endast att den distribuerade produkten är fri från marerial- och Numret som visas raderas med två tryck i snabb följd på RADERA.
produktionsfel. Om någon felaktighet uppkommer vid normalt bruk enligt bruksan- Hela mottagningsminnet raderas genom att hålla RADERA nedtryckt minst visningen gäller garantin 12 månader från inköpsdatum enligt kvitto eller faktura.
Garantin gäller ej för skador av indirekt natur eller om produkten hanteras Du måste vara i bläddringsläge för att kunna radera hela mottagnings oaktsamt, använts felaktigt eller om skadan uppstått på grund av elektriska över- Alla namn som du programmerat till olika nummer finns kvar. Namnminnet:
Telematic Logger II Plus är provad av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Bläddra fram namnet som du vill radera genom bläddring i namnminnet.
och registrerad av Post- och Telestyrelsen och därmed godkänd för anslutning till Det går endast att radera eller ändra namn från namnminnet. Namnet som visas raderas med två tryck i snabb följd på RADERA.
kraven enligt EMC direktivet för CE-märkning.
Om namn/numret finns i mottagningsminnet så finns numret kvar mennamnet raderas.

Source: http://www.kfums-soldatermission.dk/uploads/media/logger-ii-plus_02.pdf

saidadeemergencia.amplitudenet.pt

Entraram no meu corpo e derrubaram a minha vida. tenho que ter muito cuidado com o que penso,Não posso esconder-me, vou ter de actuar,não posso fingir que não está aqui ninguém,há uma presença aqui ao meu lado, a respirar. O ar que se respira aqui é tão puro que dói. A pressão da gravidade é tão grande que mói. Vinte quilos na língua, outros tantos nas pernas,não posso mexe

yeastinfectioncure-fast.com

Candidiasis is a condition caused by the fungus Candida albicans. It isalso called a yeast infection. The yeast mayinfect the vagina, mouth, or moist areas on the skin. It is normal to have some fungus, or yeast, on the body. Bacteria usuallykeep the growth of the yeast in check. However, sometimes the yeast grows (multiplies) quickly and causes anThere are several situations in which the ye

Copyright © 2011-2018 Health Abstracts