Parallellinfusjoner til fresenius kabis 3-kammerposer

Parallellinfusjoner/ Y-sett infusjoner til Fresenius Kabis 3-kammerposer
Vi har testet forlikelighet av en rekke parallellinfusjoner/ Y-sett infusjoner til våre 3-kammerposer. Dette dokumentet gir en oversikt over - testoppsettet og hvilke legemidler som er testet.
 Alle resultater er basert på en oppsatt ”worst-case” situasjon, som er beskrevet på side 2.  Alle resultater gjelder for Kabiven®/ Kabiven® Perifer og StructoKabiven®/ StructoKabiven® Perifer i alle størrelser dersom ikke
Nye tester pågår, ta derfor kontakt med Fresenius Kabi dersom du har spørsmål om andre legemidler enn de som fremgår av listen. Parallellinfusjoner til Fresenius Kabis 3-kammerposer – testoppsett
Forlikelighet av parallellinfusjonen/ Y-sett infusjonen er testet ved følgende ”worst-case” situasjon:  Maks. konsentrasjon av legemiddel ved laveste og høyeste infusjonshastighet (se tabell side 4 og 5).  Høyeste konsentrasjon av Kabiven/ StructoKabiven (Kabiven 900 kcal/ StructoKabiven 1100 kcal). De andre posestørrelsene inneholder samme makronutrienter, og infunderes raskere, og gir dermed en større fortynning av legemiddelet og kortere kontakttid. De perifere variantene er en fortynning av de sentrale.  Laveste volum av Kabiven/ StructoKabiven infundert over 24 timer (lav hastighet gir lang kontakttid mellom legemiddel og parenteral  Maksimal mengde tilsetninger (200 ml tilsetninger pr. liter blanding, elektrolyttilsetninger påvirker stabiliteten av fettemulsjonen og kan sammen med  Infusjonstid beregnet til 0,8 ml/minutt (1000 ml løsning + 200 ml tilsetninger = 1200 ml over 24 timer). Med infusjonstiden til legemiddelet, vil kontakttiden i infusjonssettet bli 4 timer. Kabiven® or
SructoKabiven
®
addition
preparation with
max. additions
Over 24 hours
4 hours contact timefor worst case scenario
Følgende tester er utført:

a. Totalblandingen
1. pH verdi (Ph.Eur)
2. Partikkel-dråpe-størrelses-fordeling og gjennomsnittlig dråpestørrelse (laser diffraksjon eller Mastersizer)
3. Visuell inspeksjon av overflaten av fettdråpene (intern SOP)
4. Sudan rød test for fri olje (intern SOP)
5. Utseende (Ph.Eur)
b. Vannfasen
For å utelukke evt. utfelling ble vannfasen testet ved å erstatte fettemulsjonen med sterilt vann.
1. pH

2. Subvisuelt partikkelinnhold (Ph. Eur, lysblokkeringsmetode) 3. Utseende (Ph. Eur) 4. Misfarging (Ph.Eur) 5. Turbiditet (Ph.Eur)
Kjemisk nedbrytning og biotilgjengelighet av legemiddelet er ikke testet.
Kabiven eller StructoKabiven, 1000 ml med maksimal mengde tilsetninger:
Blandingens sammensetning
Volume (ml)
Elektrolytt* grense (inkl. det som er i posen fra før): *Elektrolytter bør tilsettes som klorid, acetat, sulfat eller glubionat (kalsium). ** Som uorganisk fosfat (f.eks Monokaliumfosfat). Følgende parallellinfusjon/ Y-sett infusjon til Kabiven® og StructoKabiven® er forlikelige/ ikke forlikelige
i henhold til testoppsettet:

Legemiddelsubstans
Testet legemiddel
Maks. konsentrasjon av legemiddel
Høyeste
infusjonshastiget
infusjonshastighet
Antibiotika
Amikacin sulphate
100 ml ferdig infusjonsvæske = 5 mg/ml
1 g i 50 ml NaCl 9 mg/ml = 20 mg/ml
1 g i 50 ml NaCl 9 mg/ml = 20 mg/ml
(+ potassium clavulanate) Benzylpenicillin = 40,000 IE/ml (24 mg/ml)
1 g i 50 ml NaCl 9 mg/ml = 20 mg/ml
1 g i 50 ml NaCl 9 mg/ml = 20 mg/ml
2 g i 50 ml NaCl 9 mg/ml = 40 mg/ml
1 g i 50 ml NaCl 9 mg/ml = 20 mg/ml
NB! Gjelder kun Structokabiven Elektrolytfri
Cefuroxime sodium
1.5 g i 50 ml Glukose 50mg/ml = 30 mg/ml
Ciprofloxacin Ciprobay 100 mg i 50 ml NaCl 9 mg/ml = 2 mg/ml
= 0.2 mg/ml
1 g i 50 ml NaCl 9 mg/ml = 20 mg/ml
50 ml ferdig infusjonsvæske = 2 mg/ml
80 mg i 50 ml NaCl 9 mg/ml = 1.6 mg/ml
500 mg i 50 ml NaCl 9 mg/ml = 10 mg/ml
100 ml ferdig infusjonsvæske = 5 mg/ml
1 g i 50 ml NaCl 9 mg/ml = 20 mg/ml
200 mg i 50 ml NaCl 9 mg/ml = 4 mg/ml
100 ml ferdig infusjonsvæske = 2 mg/ml
1 g i 50 ml NaCl 9 mg/ml = 20 mg/ml
2 mill IE (1200 mg) i 50 ml NaCl 9 mg/ml 50 ml over 15 min = 40 000 IE/ml (24 mg/ml)
Piperacillin 2g + tazobactam 0.5g Tazobac piperac./0.5g tazobact. i 50 ml NaCl 9 mg/ml 50 ml over 15 min = 40 mg piperacillin/10 mg tazobactam/ml
110 mg i 50 ml NaCl 9 mg/ml = 2.2 mg/ml
500 mg i 50 ml Glukose 50 mg/ml = 10 mg/ml
Legemiddelsubstans
Testet legemiddel
Maks. konsentrasjon av legemiddel
Høyeste
infusjonshastiget
infusjonshastighet
Infusjonsvæsker
Glucose 50 mg/ml
Dersom posen kun er tilsatt Soluvit, Vitalipid og 100 mg/ml Tracel, kan Kabiven el. StructoKabiven og
Ringer-acetat Ringer-Lactat-Lösung Dersom posen er tilsatt elektrolytter i tillegg, kan Kabiven el StructoKabiven og infusjonsvæskene gis i forholdet 4:1 (Kabiven el StructoKabiven : infusjonsvæske) Andre legemidler
Kalsiumfolinat
500 mg (50 ml) i 200 ml Glukose 50 mg/ml 48 ml over 60 min NB! Gjelder kun StructoKabiven
Cimetidin
4 ml (400 mg) fort. til 100 ml i NaCl 9 mg/ml 100 ml over 30 min 20 ml(250 mg) fort. til 250 ml med NaCl 9 mg/ml 42 ml over 60 min2 Ufortynnet 20 mg/ml
NB! Gjelder kun Structokabiven Elektrolytfri
10 ml (500 µg) = 50 µg/ml 4 ml pr. min2
375 mg (37.5 ml) i 212.5 ml Glukose 50 mg/ml 66 ml over 60 min = 1,5 mg/ml
Pulver fortynnet i NaCl 9 mg/ml til 38 mg/ml 92 ml over 30 min
NB! Gjelder kun Structokabiven Elektrolytfri
Heparin (ufraksjonert heparin
5 ml (5000 units) fort. til 50 ml med NaCl 9 mg/ml 48 ml over 60 min3 = 100 units/ml
Ikke forlikelig
NB! Gjelder kun Structokabiven Elektrolytfri
Irinotecan

NB! Gjelder kun Structokabiven Elektrolytfri
Metoclopramid
50 ml (250 mg) fort. med 50 ml NaCl 9 mg/ml = 2,5 mg/ml
5 ml (50mg) i 43 ml Glukose 50 mg/ml 50 ml over 60 min Ikke forlikelig
Legemiddelsubstans
Testet legemiddel
Maks. konsentrasjon av legemiddel
Høyeste
infusjonshastiget
infusjonshastighet
Ufortynnet 5 mg/ml 50 ml over 2 timer
NB! Gjelder kun Structokabiven Elektrolytfri
Ikke forlikelig, kun den
laveste inf. hastighet
anbefales
50 ml ferdig inj. væske 10 mg/ml
2 ml (50 mg) fort. Til 20 ml med NaCl 9 mg/ml = 2,5 ml/ml
3 ml (150 mol) i 1000 ml NaCl 9 mg/ml = 1000 ml over 24 timer NB! Gjelder kun StructoKabiven
0.15 mol/ml (~10 mg Zn2+/ml)
600 mg fortynnet i 50 ml NaCl 9 mg/ml eller Glukose 50 mg/ml = 12 mg/ml
Ufortynnet 100mg/2 ml = 50 mg/ml
2 Beregnet ut ifra anbefalt dose til en 70 kg pasient 4 Beregnet ut fra 2 mg/kg/time til en 70 kg pasient. Høyere hastigheter er ikke fysisk forlikelig.
5 Beregnet ut fra 1 mg/kg/time til en 70 kg pasient.

Source: http://www.fresenius-kabi.no/Documents/Open%20files/NO/PN/Parallellinfusjoner2010KabivenogStructoKabiven.pdf

Microsoft word - rfidreport.doc

Automatic Data Capture Systems - RFID CP4014 Internet and Communications Technology Assessment 2 By Stacey Greenaway 3.1 Overview . 5 3.2 Tags. 5 3.3 Radio Frequency . 6 6.1.1 Current Uses. 10 6.1.2 Future Uses . 10 6.2.1 Current Uses. 10 6.2.2 Future Uses . 10 6.3 Supply Chain (inc. Distribution, Retail) . 10 6.3.1 Current Uses. 10 6.3.2 Future Uses . 11 6.4.1 Current Uses. 11 6.4.2 Future

Microsoft word - offlab04.doc

Off-Label-Use: Der Fall Methylphenidat 1 für den Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie undDie Probleme der Ablehnung des Off-Label-Use von Neuro-Psychopharmaka durch dieKrankenkassen vor dem Hintergrund des Urteils des Bundessozialgerichts vom März 2002wurden hier inzwischen mehrfach diskutiert (Nervenarzt 73 (2002) 796-799; 1125-1127). Die DGPPN hat einen Ka

Copyright © 2011-2018 Health Abstracts