Coaib.es

Núm. 168
5 de desembre de 2013
Secció I. Disposicions generals
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENT D'URBANISME I TERRITORI

Acord d’aprovació definitiva amb prescripcions del Catàleg de protecció del patrimoni històric del
terme municipal de Consell

La Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme en sessió celebrada el dia 29 de novembre de 2013, adoptà, entre d’altres, elsegüent acord: “Atès l’expedient relatiu al Catàleg de protecció del patrimoni històric del terme municipal de Consell, i d’acord amb el dictamen de laPonència Tècnica d’Ordenació del Territori i Urbanisme, en el tràmit previst a l’article 132.3 del Reial decret 2159/1978, de 23 de juny, pelqual s’aprova el Reglament de Planejament Urbanístic, aquesta Comissió Insular acorda aprovar definitivament l’esmentat instrument ambsubjecció a les prescripcions següents:: 1. Els elements inclosos a les fitxes U-47-B i SR-7 passen a tenir el grau de protecció B.
2. El tram de voravia de Can Fred, en el número 23 del carrer Muntanya, queda inclòs en la Fitxa U-72 amb el mateix grau de protecció quel’immoble a què és confrontant”.
Així mateix es fan públiques les normes urbanístiques Norma 1. Nivells de protecció del Catàleg.
Els nivells de protecció del Catàleg s’han regulat d’acord al següent: Es refereix a aquells edificis, parts d’edificis, construccions, monuments o escultures, jaciments arqueològics, elements etnològics o obresd'enginyeria i béns d'interès paisatgístic o ambiental qualificables de singulars pels seus valors històrics, arquitectònics, estètics, tipològics,paisatgístics o ambientals, així com als elements o edificis incoats o declarats Bé d’Interès Cultural (BIC). La preservació dels elementsobjecte d’aquesta protecció ha de ser integral o total.
Es refereix a aquells edificis, parts d’edificis, construccions, monuments o escultures, elements etnològics o obres d'enginyeria i bénsd'interès paisatgístic o ambiental que presenten valors històrics, arquitectònics, estètics, tipològics, paisatgístics o ambientals singulars peròconsiderats de menor grau respecte als de la categoria anterior. La seva conservació admetrà possibles obres d’intervenció compatibles ambla protecció específica de les característiques bàsiques o essencials volumètriques, estructurals, tipològiques, estètiques, paisatgístiques iambientals.
Es refereix a aquells edificis, parts d’edificis, construccions, elements etnològics o obres d'enginyeria i béns d'interès paisatgístic o ambientali resta d'elements que sense presentar singularitats històriques, arquitectòniques o estètiques mereixen la seva preservació, fonamentalment,pel seu valor tipològic, paisatgístic i ambiental. La seva conservació admetrà intervencions de major abast que les del grau de protecció http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2013/168/848595 Concretament queden englobades en aquest nivell les remodelacions que afecten la totalitat de l'espai interior de les edificacions, mantenintles proteccions de façana i la volumetria existent en l’aiguavés corresponent a aquesta, a fi que la seva protecció sigui realment efectiva, totd’acord a la proposta de cada fitxa individualitzada.
En els casos expressament indicats en cadascuna de les fitxes indivdualitzades la protecció ambiental C s'estèn a les façanes o a la volumetriacorresponent al segon aiguavés de les edificacions, a les edificacions auxiliars, a d'altres elements com cisternes o forns de pa i/o als espaisexteriors tals com carreres, jardins o murs de tancament.
Núm. 168
5 de desembre de 2013
Norma 2. Tipus d'obres i intervencions.
Als efectes d’aquest Catàleg, els seus elements i la seva aplicació, els tipus d’obres es dividiran en les següents categories: Són obres per al manteniment de tots els elements dels edificis, construccions, escultures o monuments i elements etnològics o obresd'enginyeria en perfecte estat amb la finalitat de prolongar la vida dels béns amb tots els seus valors, assegurant l’estabilitat del bé i de lesseves parts integrants, mitjançant la conservació preventiva, evitant el deteriorament, o frenar aquest mitjançant feines d’estabilització. Esconsideren dins d’aquesta categoria: - les reparacions de tots els elements i instal·lacions constituents dels edificis que es trobin en mal estat (cobertes, cornises, canals ibaixants, instal·lacions sanitàries, paviments, acabats, pintures, etc.).
- les actuacions relacionades amb la neteja de la vegetació.
En el cas concret dels béns d'interès cultural, béns catalogats i jaciments arqueològics les obres de conservació estaran al disposat en la Llei12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears i, si escau, al disposat en el Decret 14/2011, de 25 de febrer, pel quals'aprova el Reglament d'intervencions arqueològiques i paleontològiques de les Illes Balears o normativa que els substitueixi. En el cas concret dels béns d'interès ambiental i paisatgístic les obres de conservació són aquelles que tenen per objecte el manteniment de lescondicions originals tant dels elements constitutius del bé com de les seves interelacions de manera que no es produeixi una degradació delsvalors que han motivat la seva protecció.
Són aquelles la finalitat de les quals és la de tornar a l’edifici -total o parcialment-, a una escultura o monument, a un element etnològic oobra d'enginyeria, les seves característiques originals, tant en les seves estructures, com en els seus acabats i decoració, de tal manera que elprocés sigui reconeixible i no admetent-ne en el procés noves aportacions de nou disseny. Comporta la utilització, en la mesura que siguicompatible amb la normativa actual, dels sistemes constructius i materials originals. Aquest tipus d'obres inclou l'eliminació d'afegitsd'edificacions o elements constructius.
En el cas concret dels béns d'interès cultural, béns catalogats i jaciments arqueològics o paleontològics les obres de restauració estaran aldisposat en la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears i, si escau, al disposat en el Decret 14/2011, de 25de febrer, pel qual s'aprova el Reglament d'intervencions arqueològiques i paleontològiques de les Illes Balears o normativa que elssubstitueixi. En el cas concret dels béns d'interès ambiental i paisatgístic les obres de restauració són aquelles que tenen per objecte la reparació o lasubstitució d'aquells elements constitutius del bé, que ja sigui per desús o per la realització d'intervencions discordants, suposin unadegradació dels valors del conjunt en el qual s'integren.
Són les encaminades a mantenir les condicions de resistència i estabilitat dels elements o de les seves estructures mitjançant el seu reforçament, reparació o substitució parcial. Als efectes dels materials, també s’entén que són encaminades atornar a donar la cohesió i consistència d’aqueixos. Les intervencions no implicaran, en cap cas, l’alteració de l’aspecte estètic.
En el cas concret dels béns d'interès cultural, béns catalogats i jaciments arqueològics o paleontològics les obres de consolidació estaran aldisposat en la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears i, si escau, al disposat en el Decret 14/2011, de 25de febrer, pel qual s'aprova el Reglament d'intervencions arqueològiques i paleontològiques de les Illes Balears o normativa que elssubstitueixi. http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2013/168/848595 Tenen com a objectiu l’adequació, la millora de condicions d’habitabilitat, o la redistribució de l’espai interior, mantenint les característiquesestructurals de l’edifici i els aspectes fonamentals de la seva tipologia. Aquest tipus d’obres podrà suposar l’adequació dels usos dels porxossota cobertes actuals, modificació dels patis interiors o de les obertures que no siguin de façana, i l'obertura de patis interiors i buits d’escalesque no afectin a l’estructura portant dels elements. No podrà augmentar-se la volumetria de l'edifici.
En el cas concret dels elements etnològics o obres d'enginyeria les obres de rehabilitació també poden tenir com objectiu la recuperació de lafuncionalitat d'aquests elements.
Núm. 168
5 de desembre de 2013
En el cas concret dels béns d'interès ambiental i paisatgístic les obres de rehabilitació són aquelles que tenen per objecte la millora delselements constitutius del bé o de les seves interelacions de manera que augmentin els valors del conjunt en el qual s'integren. Són exemplesd'aquestes obres les actuacions de repoblació o la construcció de parets seques i marjades en els espais naturals o l'eliminació del cablejatestès a les façanes dels conjunts urbans.
Són les obres que tenen com a objectiu la transformació de l’espai interior de l’edifici, incloent la possibilitat de demolició o de substitucióparcial dels elements estructurals mantenint les façanes, on únicament es podran introduir nous buits sempre que segueixin els ritmescompositius i la tipologia de les obertures existents. La qualificació urbanística de l’entorn serà subsidiària i es permetran obres d’ampliaciód’acord amb els seus paràmetres sempre que no s’amaguin o emmascarin amb elles els cossos d’edificació protegits i no s’adossin a les sevesfaçanes representatives i, en tot cas, sempre que s’ajustin a la sistemàtica tipològica. El cas extrem d’aquest tipus d’obra serà el buidat del’edifici, entenent per tal, la demolició interior generalitzada amb el manteniment de la façana o façanes exteriors i els seus coronaments i lacoberta que en cas de substitució serà exactament en les mateixes condicions que l'original.
En el cas concret dels elements etnològics o obres d'enginyeria s'entenen com obres de reestructuració les que tenen com a resultat el canvid'ubicació de l'element. N'és un exemple la reconstrucció dels murs que limiten amb carretera o camí, la qual haurà de realitzar-se amb elsmaterials i tècniques originals, en la mesura en que sigui posible.
Són obres d’increment de la superfície edificada o del volum o altura existents.
Tenen per objectiu la supressió total o parcial d’un edifici.
Norma 3. Intervencions permeses segons categoria de protecció.
Es permetran obres de conservació, restauració i consolidació.
Es permetran obres de conservació, restauració, consolidació, i rehabilitació.
Es permetran obres de conservació, restauració, consolidació, rehabilitació, reestructuració i ampliació.
Norma 4. Règim especial per a obres de demolició.
1 En l'àmbit de qualsevol element del Catàleg no es concediran llicències per a realitzar exclusivament obres de demolició.
2 En tot cas la llicència d'obres o l’ordre d'execució preveurà tant les operacions de demolició com les d'altra naturalesa i el resultat final del'actuació sobre l'immoble o parcel·la. La llicència d'aquest conjunt d'operacions es concedirà en una unitat d'acte.
3 Els edificis, elements, instal·lacions o conjunts catalogats no podran ser demolits, llevat d'aquelles parts de la seva estructura o elementsque sigui permès, segons els graus i categoria de catalogació de l'edifici, i sempre que aquestes obres resultin imprescindibles per a la sevamàxima garantia d'estabilitat i seguretat. La demolició requerirà l’elaboració d’un informe que argumenti la seva necessitat.
4 La demolició no autoritzada o la provocació de ruïna per abandó o negligència d'un edifici catalogat, comportarà l'obligació de la sevareconstrucció en les condicions assenyalades a la Llei 12/1998, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2013/168/848595 Norma 5. Intervencions preferents i admissibles.
1 A cada fitxa particularitzada dels elements catalogats s'estableixen, si escau, les intervencions preferents.
2 Es consideren intervencions admissibles totes les permeses segons la categoria de protecció.
3 Les intervencions admissibles que afectin amb caràcter global o en la seva major part l’element catalogat hauran de comportar Núm. 168
5 de desembre de 2013
simultàniament l’execució de les intervencions preferents establertes.
Norma 6. Zona de protecció.
1 Per a alguns elements catalogats es determina una zona de protecció, ja sigui dirigida a la preservació de visuals o de la pròpia integritat del’element catalogat. Cada fitxa particularitzada determinarà detalladament les limitacions que dins l’àmbit de la zona de protecciós’estableixen a la construcció d’edificacions.
2 Per obtenir llicència per a la construcció de qualsevol edificació en aquest àmbit s’haurà d’aportar un estudi justificatiu del compliment deles determinacions establertes a la fitxa de catàleg corresponent.
3 Seran objecte de preservació els elements d'interès patrimonial localitzats dintre de la zona de protecció, tals com pous, carreres, murs, etc.
Norma 7. Documents complementaris per a la sol·licitud de les llicències en elements catalogats.
Per a realitzar obres en elements situats als àmbits catalogats, a més de la documentació genèrica prevista pels projectes d’obres, s’haurand’aportar els documents següents: a) Justificació de la integració a l'entorn amb el plànol de façanes dels edificis contigus, a escala 1:100.
b) Documentació fotogràfica exhaustiva del tram de carrer o del conjunt en el qual es pugui emmarcar l’actuació, havent-se desubstituir la dita documentació fotogràfica per un aixecament planimètric de l’estat actual de les façanes del tram del carrer o delconjunt en que s’emmarqui, en els casos en que la seva amplària impossibiliti una visió completa i verídica de les edificacions.
c) Descripció dels materials utilitzats, assenyalant la seva idoneïtat respecte a l'entorn.
d) Documentació gràfica contenint les preses dels serveis amb les seves dimensions i situació exacta.
e) En el cas que es tracti d'obres parcials de reforma, croquis de detall dels elements singulars, tals com balcons, patis interiors,finestres, pavimentació, etc., indicant en tots ells els materials utilitzats. Tant la documentació de l'estat inicial com la de l'estat finalseran les suficients per a la definició del projecte.
f) Quan hi hagi obres de demolició haurà de quedar patent i clar el seu abast i la zona afectada.
Norma 8. Jaciments arqueològics
1 Qualsevol actuació a realitzar dintre d'una àrea catalogada com a jaciment arqueològic o de la seva zona de protecció haurà de comptaramb un estudi específic elaborat per tècnic competent que asseguri la no afectació del jaciment així com la preservació de les principalsvisuals sobre el mateix.
Aquest estudi identificarà els efectes de l'actuació sobre el jaciment arqueològic, incorporarà les mesures protectores o correctores i establiràel programa de vigilància de l'execució de l'actuació.
2 Qualsevol actuació a l'interior d'una àrea catalogada com a jaciment arqueològic o de la seva zona de protecció haurà de comptar ambl'autorització de l'òrgan competent en matèria de patrimoni històric, previ a l'atorgament de la llicència municipal d'edificació i ús del sòl.
3 L'Ajuntament haurà d'elaborar un pla especial de protecció o un instrument urbanístic de protecció, o adequar-ne un de vigent, per alsàmbits afectats per la declaració de bé d'interès cultural amb la categoria de zona arqueològica. Norma 9. Zona de protecció de l'església parroquial
1 S'estableix una zona de protecció per a l'Església parroquial de Nostra Senyora de la Visitació que inclou l'àmbit format pels trams decarrer que enrevolten l'edifici, corresponents a la plaça Major, el carrer Vila de Sureda i el carrer Joan Bestard.
2 Les intervencions a realitzar en aquesta zona hauran d'integrar-se amb el conjunt ambiental format per l'església, la rectoria i Ca saMetgessa. El volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les intervencions no podran alterar el caràcter arquitectònic i paisatgísticde l'àrea ni pertorbar la visualització del conjunt.
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2013/168/848595 Norma 10. Obligacions de conservació genèrica de les edificacions.
1 En compliment de la legislació vigent no s'entendran adquirits els drets urbanístics en tant no es compleixin els deures corresponents.
2 Els propietaris de tota classe de terrenys i construccions hauran de destinar-los efectivament a l'ús a cada cas establert pel planejamenturbanístic i mantenir-los en condicions de seguretat, salubritat i ornament públic. Quedaran subjectes igualment al compliment de les normessobre protecció del medi ambient i del patrimoni històric i sobre rehabilitació urbana, en compliment del que estableix la legislació vigent,referit als deures de conservació i rehabilitació.
Núm. 168
5 de desembre de 2013
3 En compliment del que disposa la legislació urbanística vigent, l'ajuntament ordenarà, d'ofici o a instància de qualsevol interessat,l'execució de les obres necessàries per a conservar aquelles condicions, amb indicació del termini de realització.
4 L'ajuntament podrà també ordenar, per motius d'interès turístic, estètic o cultural, l'execució d'obres de conservació i de reforma en façaneso espais visibles des de la via pública, sense que estiguin prèviament incloses a cap pla d'ordenació.
5 Les obres s'executaran a costa dels propietaris, si es continguessin en el límit del deure de conservació que els correspon, i amb càrrec afons de l'administració ordenant quan ho excedeixi per a obtenir millores d'interès general.
6 S'entendran com a obres contingudes dins el límit del deure de conservació que correspon als propietaris i a la seva costa totes les incloses ales presents normes de protecció del patrimoni històric, sense perjudici de l'indicat a la legislació del sòl.
7 En virtut de la legislació urbanística vigent en relació als deures de conservació i rehabilitació, l'ajuntament podrà utilitzar l'execucióforçosa quan els propietaris incompleixin els esmentats deures.
Norma 11. Obligacions de conservació específica del patrimoni catalogat.
1 La conservació, protecció i custòdia dels elements inclosos en el present Catàleg es declara d'utilitat pública. Correspon el deure de la sevaconservació als seus respectius propietaris o posseïdors, d’acord a la regulació vigent en matèria de patrimoni històric.
2 En el cas que els propietaris dels elements inclosos en el present Catàleg no realitzessin les obres de conservació requerides per lespresents normes de protecció del patrimoni històric, es podrà realitzar per part de l'ajuntament l'execució subsidiària o es podrà expropiartotal o parcialment l'edifici o només la seva façana, d’acord a la regulació vigent en matèria de patrimoni històric.
3 Els elements inclosos en el present Catàleg, quan el propietari fes ús indegut d'ells, estiguessin en perill de destrucció o deteriorament i noestiguessin degudament atesos, es podran expropiar amb caràcter sancionador i per raó d'utilitat pública, d’acord a la regulació vigent enmatèria de patrimoni històric.
4 L'obligació de conservar els elements catalogats, així com la de realitzar les intervencions d'acord amb les determinacions específiques ques'indiquin no suposa en cap cas una situació de vinculació singular, ni que l'execució de les obres superi el límit del deure de conservació delpropietari.
5 En cap cas l'ús dels béns catalogats podrà alterar ni desmerèixer les característiques fonamentals que varen motivar la protecció del'element, perjudicar la seva conservació o comportar risc de degradació.
Norma 12. Higiene i habilitat.
A les actuacions en els edificis inclosos al Catàleg no és de compliment obligat l’ordenança general d’higiene i composició interior, pel quefa a superfícies d’il·luminació, dimensions i ventilació de les escales, etc., si les obres tenen per objecte respectar la tipologia de l’edifici,sempre que quedin assegurades les condicions mínimes de salubritat i higiene, regulades al Decret 145/1997, de 21 de novembre, decondicions de dimensionament, d’higiene i d’instal·lacions per al disseny i l’habitabilitat d’habitatges, així com l’expedició de cèdulesd’habitabilitat (BOCAIB núm. 151, de 6/12/97) o norma que el substitueixi o modifiqui, i les obres suposin una millora de les condicionsactuals d’higiene i composició interior de l’edifici a intervenir.
Norma 13. Modificacions del catàleg.
1 El Catàleg serà susceptible de ser modificat per inclusions o exclusions de béns catalogats, per alteració del nivell de protecció, o permodificacions del contingut de les fitxes individualitzades, d'acord amb el que disposa la legislació vigent.
2 Les modificacions del Catàleg, per inclusions o exclusions d'elements, s'incoaran d'ofici o a instància de part, en expedient que es tramitaràa l'efecte d'acord amb el procediment establert per al patrimoni catalogat.
Llistat d'elements incorporats al Catàleg http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2013/168/848595 Llistat d'elements del patrimoni arquitectònic del sòl urbà U-1, Església parroquial de Nostra Senyora de la Visitació, Plaça Major 1, EsglésiaU-2, Rectoria, Plaça Major 3, RectoriaU-3, Ca sa Metgessa o Club Parroquial, Joan Bestard o de Ca la Metgessa 3, Casa urbanaU-4, Ajuntament, Plaça Major, Edifici civil Núm. 168
5 de desembre de 2013
U-5, Ca na Peixet o Can Jaume Mariaina, Alcúdia 38, Casa urbanaU-6, Can Cunsó o Can Toni Mariaina,Alcúdia 28-28A, Casa urbanaU-7, Can Monsis, Alcúdia 39, Casa urbanaU-8, Can Renato, Alcúdia 8, Casa urbanaU-9, Palma 4-4A, Casa urbanaU-10, Ca na Cabella, Palma 2,2A, 2B, Casa urbanaU-11, Can Puput, Alcúdia 19, Casa urbanaU-12, Can Batzer, Alcúdia 17, Casa urbanaU-13, Can Culim o Cas Ros, Palma 8-8A, Casa urbanaU-14, Palma 3-3A, Casa urbanaU-15, Ca na Paraire o sa Gramola, Palma 7, Casa urbanaU-16, Ca na Martina, Palma 18, Casa urbanaU-17, Palma 22, Casa urbanaU-18, Palma 24, Casa urbanaU-19, Can Gelat Vell, Palma 21, Casa urbanaU-20, Palma 23, Casa urbanaU-21, Celler de Can Joan Cassola, Palma 48, CellerU-22, Palma 50, Casa urbanaU-23, Ca l’amo Tòfol en Tasar des Rafalot, Palma 37, Casa urbanaU-24, Placeta des Pou 5-5a-5b, Casa urbanaU-25, Placeta des Pou 7, Casa urbanaU-26, Palma 70, Casa urbanaU-27, Can Maria Vell o Can Capxerigany, Palma 75, Casa urbanaU-28, Can Maria, Palma 77, Casa urbanaU-29, Can Mau o Can Jeroni, Palma 79, Casa urbanaU-30, Can Toni Murer, Palma 103, Casa urbanaU-31, Can Quelet, Palma 105, Casa urbanaU-32, Antic celler de Can Felip, Palma 107, CellerU-33, Can Felip, Palma 112, Casa urbanaU-34, Can Fideu, Palma 116, Casa urbanaU-35, Ca na Turron, Palma 120, Casa urbanaU-36, Ca madò Lianor, Visitació 4, Casa urbanaU-37, Can Vetla, Visitació 6, Casa urbanaU-38, Can Viletes Vell, Visitació 8, Casa urbanaU-39, Can Pàmpol o es Vinyet Petit, Vinyet 13, Casa urbanaU-40, Ca madò Tonina Verreta, Carreró de Son Munar 1, Casa urbanaU-41, Ca na Toia, Ferrer o Nou 32, Casa urbanaU-42, Can Bolles, Ferrer o Nou 18, Casa urbanaU-43, Can Pipella, Ferrer o Nou 14, Casa urbanaU-44, Can Moranta Ferrer o Nou 12-12A, Casa urbanaU-45, Can Gener o Can Mavi Ferrer o Nou 5, Casa urbanaU-46, Ferrer o Nou 3, Casa urbanaU-47-A, es Cabàs, Metge Antoni Morei 37, Casa urbanaU-47-B, es Triquet, Metge Antoni Morei 37, Casa urbanaU-48, Can Pallús, Metge Antoni Morei 21, Casa urbanaU-49, Ca madò Pepa, Metge Antoni Morei 19, Casa urbanaU-50, Cas Moliner, Metge Antoni Morei 17, Casa urbanaU-51, Can Pallús, Son Mussol o Caporal Isern 15, Casa urbanaU-52, Ca na Biela, Son Mussol o Caporal Isern 17, Casa urbanaU-53, Celler de Ca sa Madona de Son Corcó, Metge Antoni Morei 10, CellerU-54, Ca sa Madona de Son Corcó, Metge Antoni Morei 8, Casa urbana http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2013/168/848595 U-55, Ca sa Madona de Son Corcó, Metge Antoni Morei 6, Casa urbanaU-56, Ca na Cameta, Metge Antoni Morei 3, Casa urbanaU-57, Antic Convent de les Monges Agustines, Roser 10, ConventU-58, Ca madò Rossa, Roser 18, Casa urbanaU-59, Can Bolea, Roser 17, Casa urbanaU-60, Ca madò Dolç o Ca madò Maria Poblera, Roser 43, Casa urbanaU-61, Cas Pescador, Roser 45, Casa urbanaU-62, Son Rafel o Can Desveri, Vinyaters 18-18A, Possessió Núm. 168
5 de desembre de 2013
U-63, Can Ribes, Muntanya 2, PossessióU-64, Son Fillol, Muntanya 4, PossessióU-65, Can Barba-Roja o Can Gargollassa, Muntanya 7, Casa urbanaU-66, Cal senyor Joan o Ca ses Senyores Planes, Muntanya 13, Casa urbanaU-67, Muntanya 15, Casa urbanaU-68, Muntanya 17, Casa urbanaU-69, Muntanya 18, Casa urbanaU-70, Muntanya 20, Casa urbanaU-71,, Muntanya 30, Casa urbanaU-72, Can Fred o Can Jaume de Sóller, Muntanya 23, Casa urbanaU-73, Ca na Francesca de Can Simó, Muntanya 36, Casa urbanaU-74, Can Cunset o Ca na Bet, Muntanya 38, Casa urbanaU-75, Antic celler de Cas Cosinet, Muntanya 31, Casa urbanaU-76, Cas Cosinet, Muntanya 33, Casa urbanaU-77, Son Nou, Muntanya 39, Casa urbanaU-78, Ca na Maria Pipetes, Sant Bartomeu 7, Casa urbanaU-79, Ca na Joana Pipetes, Sant Bartomeu 23-23A, Casa urbanaU-80, Ca na Recolada, Fillol 18, Casa urbanaU-81, Ca na Coixeta , Fillol 26, Casa urbanaU-82, Can Pompa Vell, Fillol 28, Casa urbanaU-83, Can Maniu, Fillol 5, Casa urbanaU-84, Fillol 11, Casa urbanaU-85, Can Guidons, Fillol 13, Casa urbanaU-86, Alcúdia 89, Casa urbanaU-87, Alcúdia 91, Casa urbanaU-88, Alcúdia 93-93 A, Casa urbanaU-89, Joan Alcover, Portassa i mur de tancamentU-90, Palma 26, Casa urbanaU-91, Palma 82, Casa urbanaU-92, Palma 84, Casa urbanaU-93, Palma 111, Casa urbanaU-94, Sant Bartomeu 32, Casa urbanaU-95, Ferrer o Nou 10-10a, Casa urbanaU-96, Son Mussol o del Caporal Isern 4, Casa urbanaU-97, Son Mussol o del Caporal Isern 7, Casa urbanaU-98, Son Mussol o del Caporal Isern 11, Casa urbanaU-99, Alcúdia 71, Casa urbanaU-100, Alcúdia 81, Casa urbanaU-101, Alcúdia 83, Casa urbanaU-102, Alcúdia 85, Casa urbanaU-103, Alcúdia 87, Casa urbanaU-104, Fillol 2-2a, Casa urbanaU-105, Fillol 20, Casa urbanaU-106, carreró que surt del carrer Rector Munar 11, Casa urbanaU-107, carreró que surt del carrer Alcúdia 18, Casa urbana Llistat d'elements del patrimoni arquitectònic del sòl rústic http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2013/168/848595 SR-2, Son Corcó, PossessióSR-3, Son Corcó, PossessióSR-4, Son Bet, PossessióSR-5, Son Manyes, Casa ruralSR-6, Son Lluc, PossessióSR-7, sa Cabana, PossessióSR-8, es Camp Roig, Casa de pagèsSR-9, sa Cabana des Torrer, Casa de pagèsSR-10, Son Cosme, Possessió Núm. 168
5 de desembre de 2013
SR-11, es Vinyet, PossessióSR-12, Can Magranó o can Móra, Casa de pagèsSR-13, Son Pontiró, PossessióSR-14, Son Boi, PossessióSR-15, Can Magranó, Casa de pagèsSR-16, Son Pol, Casa de pagès Llistat d'elements del patrimoni etnològic MO-1, Molí des Vinyet o d’en Nadal, Molí de vent farinerMO-2, Molí d’Enmig o d’en Tonet, Molí de vent farinerCA-1, Caseta des Vinyet de can Ribes, CasetaCA-2, Caseta al camí de Muro, CasetaCA-3, Caseta des Pinaret, CasetaCA-4, Caseta des Puig Ventós, CasetaCA-5, Caseta al camí d'en Tonet, CasetaCA-6, Caseta al camí de Muntanya, CasetaCA-7, Caseta al camí des Botadors, CasetaCA-8, Caseta al camí de Muro, CasetaPO-1, Pou hort de Son Corcó, PouPO-2, Pou de Son Bet, PouPO-3, Pou de sa Tanca des Oms, PouPO-4, Pou i sínia de la placeta des Pou, PouAL-1, Aljub de sa Cabana, AljubAL-2, Aljub de Son Pontiró o de cas Torrer, AljubCM-1, Camí des Raiguer, CamíCM-2, Camí des Sollerics, CamíCM-3, Antiga carretera Consell-Alaró Ma-2022, CamíCM-4, Camí de Muntanya, Camí Llistat de jaciments arqueològics, elements esculturals i béns paisatgístics i ambientals OP-1, Estació ferroviària Consell-Alaró, Estació ferroviàriaOP-2, Pont des Carril, PontOP-3, Pont Trencat, PontCR-1, Creu de terme, Creu de termeFI-1, Fita carretera, FitaES-1, Escut de Son Fillol, EscutES-2, Escut dels Sureda a sa Cabana, EscutES-3, Escut dels Moià a sa Cabana, EscutRS-1, Rellotge de sol de Can Ribes, Rellotge de solJA-1, Son Pontiró, Jaciment arqueològicJA-2, es Velar, Jaciment arqueològicJA-3, Son Braó, Jaciment arqueològicJA-4, Sistema hidràulic de Masnou: pou, qanat, síquia i safareig, Jaciment arqueològicJA-5, Necròpoli de Masnou, Jaciment arqueològicPA-1, Torrent de Solleric, Bé paisatgístic i ambientalPA-2, Carrer Nou, Bé paisatgístic i ambiental http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2013/168/848595 PA-3, Carrer Roser, Bé paisatgístic i ambientalPA-4, Carreró del carrer Muntanya, Bé paisatgístic i ambientalPA-5, Carreró del carrer Mussol, Bé paisatgístic i ambientalPA-6, Carreró del carrer Morey, Bé paisatgístic i ambientalPA-7, Carreró del carrer Son Rafel, Bé paisatgístic i ambientalPA-8, Carrer Palma núm. 63 a 73, Bé paisatgístic i ambientalPA-9, Carrer Palma núm. 83 a 91, Bé paisatgístic i ambiental Núm. 168
5 de desembre de 2013
La publicació d’aquest acord es fa a reserva de l’aprovació de l'Acta.
Contra aquest acord es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior deJustícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent a la publicació del present acord. Això deconformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa El secretari delegat
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2013/168/848595

Source: http://www.coaib.es/AnnexesC/2013/4237_ADCATALEG_Consell.pdf

filodiretto7archivio.gruppo.mps.it

VIRUS A/H1N1: UTILI SUGGERIMENTI PER PREVENIRLO Nell’ambito delle misure da adottare per contenere la diffusione del virus A/H1N1, e in collaborazione con il Servizio Sanitario di Gruppo (S.S.G.), forniamo alcuni suggerimenti per cautelarsi efficacemente, fugare ogni dubbio sulla reale portata del virus e contenere così la sua diffusione. Abbiamo quindi riassunto i principali punti d

Untitled

Ansell Gloves CE Gloves Lab Gloves Cytostatics permeation chart 15 min Methotrexate 30 min Methotrexate Contact time 60 min Methotrexate Key to Protection level 25°C 37°C 43°C Level 1 : Permeation detected above to 10 times below EN374-3 limit requirementLevel 2 : Permeation detected 10 to 100 times below EN374-3 limit requirementLevel 3 : Permeation detecte

Copyright © 2011-2018 Health Abstracts