ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

Hellenic Accreditation System S.A.
Annex F1/B7 to the Certificate No 139-5
SCOPE of ACCREDITATION
Analytical Laboratory
BIOLAB EPIRUS (TZIMAS S. BIOEPIRUS Ltd)
in Ioannina
Determination of residues of bromide pesticides Determination of residues of dithiocarbamate pesticides Determination of pesticide residues: endosulfan alpha, Endosulfan-a, endosulfan-b, endosulfan sulfate, endosulfan sum, lamda-cyhalothrin, dimethoate, diazinon, chlorpyriphos ethyl, methidathion Annex F1/B7 to the Certificate ESYD Nο 139-5
In house method by liquidchromatography LCMSMS AcephateAcetamipridAclonifenAldicarb sulfoxideAldicarbAtrazinAzimsulfuronAzinphos EthylAzinphos-methyl Lab-code : ΧΙ - 07
AzoxystrobineBenalaxyBenthiavalicarbBitertanolBoscalidBromacilBromuconazoleBupirimateCadusafosCarbarylCarbendazimCarbofuranCarboximChinomethionateChlorfenviphosChloridazonChlorprophamChlorpyriphosmethylClofentezin ClothianidinCoumaphosCyazofamidCycloxidimCyhalofop butylCymoxanilCyproconazoleCyprodinilDemeton-S-methyl sulfon Demeton-S-methyl sulfoxideDemeton-S-methylDiazinonDichlofenthionDichlorvosDifenoconazoleDimethoate DimethomorphDiphenylaminDithiofencarbDiuronDodineEmamectinEpoxiconazoleEthiofencarbEthionEthoprophosEthoxyquinEtridiazoleEtrimphosFamoxadonFenamidoneFenamiphosFenarimolFenbuconazoleFenoxaprop-P-ethylFenoxycarbFenpyroximateFipronil Fluaziphos - P-butylFlucytrinateFlufenacetFlufenoxuronFluometuronFluquinconazoleFlusilazoleFlutriafolForchlorfenuronFormetanateFosthiazate Haloxyfop-methylHeptenophosHexaconazoleHexythiazoxImidacloprideIndoxacarbIprovalicarbIsofenphosIsofenphos-methyl LenacilLinuronLufenuron Malaoxon MalathionMandipropamidMecarbamMepanipyrim Mepronil Metalaxyl+ M MetazachlorMethidathionMethiocarb MethomylMethoxyfenozideMetolachlorMetrafenoneMetribuzineMevinphosMolinateMonocrotophosMonolinuronMonuron Myclobutanil Nuarimol OmethoateOxadiazon Oxamyl Oxydemeton methyl PaclobutrazolePenconazolePencycuron Pendimethaline PhenmediphamPhenthoate PhosalonePhosphamidon Piperonyl butoxidePirimicarbProchlorazProcymidonPropachlor PropamocarbPropaquazaphop Propargite PropiconazolePropoxurPropyzamidProsulfocarbPymetrozinePyraclostrobinPyrazophosPyriproxyfenQuinalphosQuinoxyfenQuizalofos ethyl Rotenone Sethoxydim SimazinSpiridiclofenSpiromesifen Spiroxamin ΤebuconazoleTebufenozidTemephosTerbufosTerbumetonTerbuthylazineTetraconazoleTetramethrineThiabendazoleThiaclopridThiamethoxamThiodicarbThiophanate methyl Tolclofos methyl TolyfluanidTriadimefonTriadimenol Triazophos Trichlorfon TricyclazoleTrifloxystrobinTriflumizolZoxamid Annex F1/B7 to the Certificate ESYD Nο 139-5
In house method by liquidchromatography LCMSMS AcetamipridAclonifenAldicarb sulfoxideAldicarbAtrazinAzimsulfuronAzinphos EthylAzinphos- Lab-code : ΧΙ - 08
methylAzoxystrobineBenalaxylBenthiavalicarbBitertanolBoscalidBromacilBromuconazoleBupirimateBuprofezinCadusafosCarbarylCarbendazimCarbofuranCarboximChinomethionateChlorfenviphosChloridazonChlorprophamChlorpyriphos methylClofentezinClothianidinCoumaphosCyazofamid Cyhalofop butylCymoxanil CyproconazoleCyprodinil Demeton-S-methylDemeton-S-methyl sulfon Demeton-S-methyl sulfoxideDiazinon Dichlofenthion DifenoconazoleDimethoateDimethomorph DiniconazolDiphenylaminDithiofencarb Diuron EmamectinEpoxiconazole Ethiofencarb Ethion Ethoprophos EtridiazoleEtrimphos Famoxadone Fenamidone FenamiphosFenarimolFenbuconazoleFenhexamid Fenoxaprop-P-ethylFenoxycarbFenpyroximateFipronil Fluaziphos - P- butyl FlucytrinateFlufenacet Flufenoxuron FluometuronFluquinconazole Flusilazole Flutriafol ForchlorfenuronFormetanate Fosthiazate Haloxyfop-methyl HeptenophosHexaconazole Hexythiazox ImidaclopridIndoxacarbIprovalicarb Isofenphos Isofenphos-methyl IsoxaflutoleLenacilLinuronLufenuronMalaoxonMalathionMandipropamidMecarbamMepanipyrimMepronilMetalaxyl + MMetazachlorMethidathionMethiocarbMethomylMethoxyfenozideMetolachlorMetrafenoneMetribuzineMolinateMonocrotophosMonolinuronMonuronMyclobutanil Naled (Dibrom)NuarimolOmethoateOxadiazonOxadixylOxamylOxydemeton methylPaclobutrazolePenconazolePencycuronPendimethalinePenoxsulamPhenmediphamPhenthoatePhosalonePhosphamidonPiperonylbutoxidePirimicarbPirimiphos Ethyl PirimiphosmethylProchlorazProcymidonProfenofosPropachlorPropaquazaphopPropargitePropiconazolePropoxurPropyzamidProsulfocarbPyraclostrobinPyrazophosPyridabenPyriproxyfenQuinalphosQuinoxyfenQuizalofos ethylRotenoneSimazinSpiridiclofenSpiroxaminTebuconazoleTebufenozidTebufenpyradTemephosTerbufosTerbumeton Terbuthylazine TetraconazoleTetramethrineThiabendazoleThiaclopridThiamethoxam ThiodicarbThiophanate methylTolclofos methyl Tolyfluanid TriadimefonTriadimenolTriazophosTrichlorfonTricyclazoleTrifloxystrobinTriflumizolZoxamid Annex F1/B7 to the Certificate ESYD Nο 139-5
In house method by liquidchromatography LCMSMS AcephateAcetamipridAldicarbsulfoxideAtrazinAzoxystrobineBenalaxyl Lab-code : ΧΙ - 09
BitertanolBoscalidBupirimateBuprofezinCadusafosCarbaryl Carbendazim CarbofuranCarboximChinomethionateChlorfenviphosChlorprophamChlorpyriphos methylClothianidin CoumaphosCyproconazole Cyprodinil Demeton-S-methyl sulfonDemeton-S-methyl Diazinon Dichlorvos DimethoateDimethomorph Diniconazol DiphenylaminDithiofencarb Diuron EmamectinEpoxiconazole Ethiofencarb Ethion EthoprophosEtrimphosF enamidone Fenamiphos FenarimolFenbuconazoleFenhexamidFenoxaprop-P-ethylFenoxycarb Fluaziphos - P- butyl FlufenacetFluometuron Fluquinconazolelusilazole FlutriafolForchlorfenuronFormetanate HeptenophosHexaconazoleImazalilImidaclopridIndoxacarbIprovalicarbIsofenphosLenacilLinuronMalaoxon MalathionMandipropamidMecarbamMepanipyrimMepronilMepronilMetalaxyl + M Metazachlor MethidathionMethomylMetolachlor Metrafenone MetribuzineMevinphosMonocrotophosMonolinuronMonuronMyclobutanilNicosulfuronNuarimolOmethoateOxamylOxydemeton methylPaclobutrazolePenconazolePencycuronPhenmediphamPhenthoatePhosphamidonPiperonyl butoxide Pirimicarb PirimiphosEthylPirimiphos methylProchlorazProfenofosPropachlorPropamocarbPropiconazolePropoxur Propyzamid Prosulfocarb PymetrozinePyraclostrobinPyriproxyfenQuinalphosQuinoxyfenSimazinSpiridiclofenSpiroxaminTebuconazoleTebufenpyrad Temephos Terbumeton TerbuthylazineTetraconazoleTolclofos methylTolyfluanidTriadimefonTriadimenolTriazophosTrifloxystrobinZoxamid Annex F1/B7 to the Certificate ESYD Nο 139-5
Acephate , 2,4 DAcetamiprid Alachlor , Aldicarb ,Aldicarb sulfoxide Atrazin Azimsulfuron Azinphos-methyl, Lab-code : ΧΙ - 10
AzoxystrobineBenalaxyBenthiavalicarbBitertanolBoscalid ,Bromacil BromoxynilBromuconazole ,Bupirimate , Buprofezin,CadusafosCarbaryl ,Carbendazime,Carbofuran, Carboxim,Chinomethionate Chlorfenviphos,Chloridazon ,Chlorpropham, Chlorpyriphos EthylChlorpyriphos methylClethodim, ClofentezinClothianidinCoumaphos Cyazofamid ,Cycloxidim , Cyhalofop butylCymoxanil ,Cyproconazole Cyprodinil,Diafenthiuron, Demeton-S- methylDemeton-S-methyl sulfon Demeton-S-methyl sulfoxide DiflubenzuronDimethoate Dimethomorph ,Diniconazol Diphenylamine , Ditalimfos Dithiofencarb ,Diuron ,Dodine ,Emamectin , Epoxiconazole Ethiofencarb ,Ethion Ethoprophos , Ethoxyquin,Etofenprox , Etoxazole ,EtridiazoleEtrimphosFamoxadone,Fenamidone ,FenamiphosFenarimol,fenazaquine ,Fenbuconazole ,Fenhexamid,Fenoxaprop-P-ethyl ,Fenoxycarb , Fenpropimorph,Fenpyroximate, ,Fipronil Fluazinam,Fluaziphos - P- butyl,Flufenacet , Flufenoxuron Fluometuron ,Fluquinconazole,Flusilazole Flutriafol Forchlorfenuron FormetanateFosthiazate,Haloxyfop-methyl ,Heptenophos Hexaconazole,Hexythiazox ,Imazalil, Imidacloprid , Indoxacarb ,IoxynilIprodioneIprovalicarb ,IsofenphosIsofenphos methyl,,Isoxaflutole ,Lenacil ,Linuron ,Lufenuron , MalaoxonMalathion Mandipropamid,MCPA,Mecarbam,MecopropMepanipyrim ,Mepronil,Metalaxyl -M ,Metazachlor MethamidophosMethidathionMethiocarb , Methomyl ,MethoxyfenozideMetolachlor , Metrafenone,Metribuzine MevinphosMolinateMonocrotophosMonolinuron , Monuron , Myclobutanil ,Naled , Nicosulfuron NuarimolOmethoate,Oxadiazon,OxadixylOxamyl,Oxydemeton methylOxyfluorfen Paclobutrazole ,Penconazole Pencycuron,Pendimethaline,PenoxsulamPhenmediphamPhenthoatePhosalone ,PhosphamidonPiperonyl butoxide PirimicarbPirimiphos Ethyl PirimiphosmethylProchloraz ,ProfenofosProfluralin Propachlor ,Propamocarb,PropaquazaphopPropargite ,PropiconazolePropoxurPropyzamid ,Proquinazid ProsulfocarbPymetrozinePyraclostrobin PyrazophosPyrimethanil,Pyriproxyfen Quinalphos Quinoxyfen ,Quizalofop ethyl ,,SethoxydimSimazinSpinosad A , Spinosad D ,Spiridiclofen Spiroxamine ,TebuconazoleTebufenozid ,Tebufenpyrad ,TemephosTerbacil Terbufos TerbumetonTerbuthylazine,TetraconazoleThiabendazole,ThiaclopridThiamethoxam ,Thiodicarb , Thiophanate methyl , Tolclofosmethyl,TolyfluanideTriadimefonTriadimenol ,TriasulfuronTriazophosTrichlorfonTricyclazoleTrifloxystrobin TriflumizolTriflumuronZoxamid .
Annex F1/B7 to the Certificate ESYD Nο 139-5
Determination of residues of 79 pesticide products aBHC ,Acrinathrin,a-Endosulfan,Aldrin,Amitraz,b-BHC,b- Bifenthrin,Biphenyl,Bromopropylate,Captan, Chinomethionat,Chlorantraniliprole,Chlorfenapyr, Lab-code : ΧΙ - 40
Chlorfenson,Chloroaniline (3- + 4-),Chlorothalonil, Chlorpropham.Chlorpyrifos,Chlorpyrifos-methyl,Chlorthal- dimethyl, Chlozolinate ,Cyfluthrin ,cyperemethrin , d- BHC(Lindane) ,DEET,Deltamethrin , Dichlofluanid ,Diniconazole,Endosulfan-sulfate ,Endrin ,Esfenvalerate, Ethoprophos,Fenarimol,Fenitrothion,Fenpropathrin,Fenthion, Fenthion-sulfoxide, Fenvalerate-b,Fluazifop- butyl,FludioxonilFluvalinate-b,Folpet,Formothion, Kresoxim- methyl,l-Cyhalothrin, Myclobutanil, Nitenpyramo,p'-DDD ,o- Phenylphenol(OPP) , p,p'-DDD ,p,p'-DDE ,p,p'-DDT Penconazole, Pentachloroaniline, Permethrin-trans,Phenthoate, Phosmet,Phosmet oxon,Procymidone.
Prometryn,Prothiofos,Pyrazophos,Pyridaben,Pyrifenox,Quintozene,Tefluthrin,Terbacil, Tetradifon,Trifloxystrobin,Trifluralin,Vinclozolin .
Determination of residues of 22 pesticide products Carfentrazone-ethyl, Chlorpyriphos, Chlorpyrifos- methyl, Clofentezine, Cyfluthrin, Cypermethrin-a, Deltamethrin, Esfenvalerate_1, Esfenvalerate_2,Etoxazole, Fluazifop-butyl, Fluvalinate-b, l-Cyhalothrin, Lab-code : ΧΙ - 39
Metalaxyl, Oxyfluorfen, Pendimethalin, Pirimicarb,Propyzamide, Pyriproxyfen, Quizalofop-ethylTefluthrin, Tolclofos-methyl Annex F1/B7 to the Certificate ESYD Nο 139-5
AcephateAcetamiprid AclonifenAlachlor Aldicarb sulfoxide AldicarbAtrazin Azimsulfuron Azinphos EthylAzinphos- methyl AzoxystrobineBenalaxylBenthiavalicarbBitertanolBoscalidBromacil Lab-code : ΧΙ - 12
BromuconazoleBupirimateBuprofezin CadusafosCarbarylCarbendazimCarbofuranCarbosulfanCarboximChinomethionateChlorfenviphosChloridazonChlorprophamChlorpyriphos Ethyl ChlorpyriphosmethylClethodimClofentezinClothianidin CoumaphosCyazofamidCycloxidimCyhalofop butylCymoxanilCyproconazoleCyprodinilDemeton-S-methyl sulfonDemeton-S-methyl sulfoxideDemeton-S-methyl DiazinonDifenoconazole Dimethomorph Diniconazol DiphenylaminDisulfoton DithiofencarbDiuron EmamectinEpoxiconazoleEthiofencarbEthionEthoprophosEthoxyquinEtoxazoleEtridiazoleEtrimphosFenamidoneFenamiphosFenarimolFenbuconazoleFenhexamidFenoxaprop-P-ethyl Fenoxycarb FenpyroximateFipronilFluaziphos - P- butylFlucytrinateFlufenacetFlufenoxuronFluometuronFluquinconazoleFlusilazoleFlutriafolForchlorfenuron Formetanate FosthiazateHaloxyfop-methyl Heptenophos Hexaconazole HexythiazoxImazalil ImidaclopridIndoxacarb Iprovalicarb IsofenphosIsofenphos-methyl IsoxaflutoleLenacilLinuronLufenuronMalaoxonMalathionMandipropamidMecarbam Mepanipyrim Mepronil Metalaxyl+ MMetazachlorMethidathionMethiocarb MethomylMethoxyfenozideMetolachlorMetrafenoneMetribuzineMevinphosMolinateMonocrotophosMonolinuronMonuronMyclobutanil NuarimolOmethoateOxadixyl Oxamyl Oxydemeton methyl PaclobutrazolePenconazolePencycuronPendimethalinePenoxsulamPhenmediphamPhenthoatePhosalonePhosphamidonPiperonyl butoxidePirimicarbPirimiphosEthyl Pirimiphosmethyl Prochloraz rocymidonProfenofosPropachlorPropamocarbPropaquazaphopPropargitePropiconazolePropoxurPropyzamidProquinazidProsulfocarbPyraclostrobinPyrazophos PyridabenPyriproxyfen QuinalphosQuinoxyfenQuizalofos ethylRotenone SethoxydimSimazinSpiridiclofenSpiromesifenTebuconazoleTebufenozidTebufenpyradTemephosTerbufos Terbumeton TerbuthylazineTetraconazoleTetramethrineThiabendazoleThiaclopridThiamethoxamThiodicarbThiophanate methylTolclofosmethylTolyfluanidTriadimefonTriadimenolTriazophosTrichlorfonTricyclazoleTrifloxystrobinTriflumizolZoxamid Annex F1/B7 to the Certificate ESYD Nο 139-5
Acetamiprid , Alachlor, Aldicarb ,Buprofezine ,Carbaryl , Carbendazim , Carbofuran,Carboxim , Chloridazon , Clofentezin ,Cymoxanil , Cyproconazole , Diphenylamine,Dithiofencarb, Dodine, Ethiofencarb, Ethoprophos, Lab-code : ΧΙ - 15
Fenazaquine, , Fenhexamid , Fenoxycarb ,Fenpropimorph ,Fluometuron , Imazalil , Imidacloprid ,Linuron , Mepanipyrim,Metalaxyl- M , Methiocarb , Metolachlor , Monolinuron ,Monuron ,Myclobutanil ,Paclobutrazole ,Penconazole,Propachlor ,Propamocarb ,Propyzamid ,Pyrimethanil,Spiroxamine,Terbuthylazine ,Thiabendazole ,Thiacloprid ,Thiamethoxam , Triadimenol.
Acetamiprid , Alachlor, Aldicarb ,Buprofezin ,Carbaryl , Carbendazim , Carbofuran,Carboxim , Chloridazon , Clofentezin ,Cymoxanil , Cyproconazole , Diphenylamine, Dithiofencarb, Dodine, Ethiofencarb, Ethoprophos,Fenazaquine , Fenhexamide ,Fenoxycarb ,Fenpropimorph , Lab-code : ΧΙ - 16
Fluometuron , Imazalil , Imidacloprid ,Linuron , Mepanipyrim,Metalaxyl + M , Methiocarb , Metolachlor ,Monolinuron ,Monuron ,Myclobutanil ,Paclobutrazole ,Penconazole,Propachlor ,Propamocarb ,Propyzamid ,Pyrimethanil,Spiroxamine,Terbuthylazine ,Thiabendazole ,Thiacloprid ,Triadimenol Acetamiprid , Alachlor, Aldicarb ,Carbaryl , Carbendazim , Carbofuran,Carboxim , Chloridazon , ,Cymoxanil , Cyproconazole , Dithiofencarb , Ethiofencarb, Ethoprophos , Lab-code : ΧΙ - 17
Fenhexamid , Fenoxycarb , Fluometuron , Imidacloprid,Linuron , Mepanipyrim ,Metalaxyl- M , Methiocarb ,Metolachlor , Monolinuron , Monuron ,Myclobutanil,Paclobutrazole ,Penconazole,,Propyzamid ,Pyrimethanil,Spiroxamine,Terbuthylazine ,Thiabendazole ,Thiacloprid ,Triadimenol .
Acetamiprid , Alachlor, Aldicarb, Buprofezin ,Carbaryl , Carbofuran, Carboxim , Cyproconazole , Diphenylamine, Dithiofencarb, Dodine, Ethiofencarb, Ethoprophos, , Fenoxycarb ,Fenpropimorph ,Fenhexamide , Fluometuron ,Imazalil , Imidaclopri,Linuron , Methiocarb , Metolachlor Lab-code : ΧΙ - 18
Monolinuron , Monuron ,Myclobutanil ,Oxadixyl,Paclobutrazole ,Penconazole,Propachlor , ,Propyzamid,Pyrimethanil, Spiroxamine, Terbuthylazine ,Thiacloprid ,Triadimenol Acetamiprid , Alachlor, Azoxystrobin, Carbaryl , , Carbofuran, Chloridazon ,Cycloxydim , Cyproconazole , Dimethomorph , ,Fenoxaprop-P-ethyl ,fipronil , Fenoxycarb ,Fluaziphos - P- butyl , Flufenacet ,flufenoxuron , Fluometuron Lab-code : ΧΙ - 19
, Imidacloprid , indoxacarb , Isoxaflutole , Linuron ,Lufenuron , ,Metalaxyl - M , Methiocarb , Metolachlor ,Monolinuron ,Myclobutanil ,Propachlor Quizalofop-ethyl ,Propyzamid , Tebufenozide Terbuthylazine ,Thiodicarb,Thiophanate- methyl , Triadimenol ,Trifloxystrobin .
Annex F1/B7 to the Certificate ESYD Nο 139-5
Acetamiprid , Alachlor, Aldicarb ,Buprofezin ,Carbaryl ,Carbendazim , Carbofuran,Carboxim , Chloridazon , Clofentezin ,Cymoxanil , Cyproconazole , Diphenylamine,Dithiofencarb, Dodine, Ethiofencarb, Ethoprophos, Lab-code : ΧΙ - 20
Fenazaquine, , Fenoxycarb ,Fenpropimorph , Fluometuron ,Imazalil , Imidacloprid ,Linuron , Mepanipyrim ,Metalaxyl -M , Methiocarb , Metolachlor , Monolinuron , Monuron,Myclobutanil ,Paclobutrazole ,Penconazole, Propachlor,Propamocarb ,Propyzamid, Pyrimethanil, Spiroxamine,Terbuthylazine ,Thiabendazole ,Thiacloprid , Thiamethoxam ,Triadimenol .
Determination of Οrganochloride pesticides : Alpha HCH , Beta HCH , Gama HCH (lindane) , HCB Lab-code : ΧΙ - 21
, Aldrin , 2.4 DDD , 4.4 DDD , 4.4 DDE , 4.4 DDT , Lab-code : ΧΙ - 22
Lab-code : ΧΙ – 23
In house method LC/MS/MS
Lab-code : ΧΙ – 24
In house method HPLC-PDA.
Determination of Trichothecenes mycotoxinesdeoxynivalenol (DON) Lab-code : ΧΙ - 25
Lab-code : ΧΙ - 26
Προσδιορισμός aflatoxins Β1, Β2, G1, G2 Sudan Ι, Sudan ΙΙ, Sudan ΙΙΙ, Sudan ΙV (Scarlet Red), Sudan Annex F1/B7 to the Certificate ESYD Nο 139-5
Acetamiprid , Alachlor, Aldicarb ,Buprofezin ,Carbaryl , Carbendazim , Carbofuran,Carboxim , Chloridazon , Clofentezin ,Cymoxanil , Cyproconazole , Diphenylamine, Dithiofencarb, Dodine, Ethiofencarb, Ethoprophos, Fenazaquine, , Fenhexamid , Fenoxycarb ,Fenpropimorph , Fluometuron , Imazalil , Imidacloprid ,Linuron , Mepanipyrim ,Metalaxyl + M , Methiocarb , Metolachlor, Monolinuron , Monuron ,Myclobutanil ,Paclobutrazole ,Penconazole, Propachlor , ,Propyzamid ,Pyrimethanil Spiroxamine, Terbuthylazine ,Thiabendazole ,Thiacloprid , Thiamethoxam , Determination of HMF (HydroxyMethylFurfural) In house method HPLC-RIDLab code: XI - 32 Determination of 16 antibiotics of sulfonamides Sulfabenzamid, Sulfacetamid, , Sulfadimethoxine (SDMX), Sulfadoxin (SDX), Sulfafurazole, Sulfameter, Sulfamethizol(SMT), Sulfamethoxazole, Sulfaguanidine,Sulfamethoxypyridazine (SMP), Sulfamoxol (SMO),Sulfapyridine(SPY), Sulfathiazole (STZ),Sulfachlorpyridazine (SCPD), Sulfamethazine (SMZ) =Sulfadimidine (SDMD), Sulfamerazine (SMR) Determination of antibiotics of sulfonamides , Tetracyclines Flumequine,Sulfadiazine,Oxolinic acid,Oxytetracycline (Potato chips, frenchfries, cookies, breads, Annex F1/B7 to the Certificate ESYD Nο 139-5
Alachlor,Aldicarb sulfoxide,Atrazin,Azoxystrobine,Benalaxyl,Benthiavalicarb,Bitertanol,Boscalid,Bromacil,Bupirimate,Buprofezin,Carbaryl,Carbendazim,Chinomethionate,Chlorfenviphos,Chloridazon,Chlorpropham,Cyazofamid,Cyproconazole,Demeton-S-methylsulfon,Demeton-S-methyl sulfoxide,Demeton-S-methy,Diniconazol,Diphenylamin,Dithiofencarb,Diuron,Epoxiconazole,Ethoprophos,Fenamidone,Fenbuconazole,Fenoxycarb,Flufenacet,Fluometuron,Flusilazole,FlutriafolFosthiazate Haloxyfop-methylHexaconazole,Imidacloprid,Indoxacarb Iprovalicarb,Isofenphos-methyl, Linuron, Malaoxon Mandipropamid,Meproni,lMetalaxyl + M,Metazachlor,Methoxyfenozide,MetolachlorMevinphos.Monolinuron.Monuron.Myclobutanil .
Naled (Dibrom) ,Nuarimol, Omethoate, OxadiazonOxadixyl, Oxamyl, Oxydemeton methylPaclobutrazole,Penconazole,Pencycuron,PenoxsulamPhenmedipham,Phosphamidon,PirimicarbProchloraz,Procymidon,Propachlor,Propiconazole,Propoxur,Propyzamid,Pymetrozine,SimazinTebuconazole,Tebufenozid,Terbumeton,Terbuthylazine,Tetraconazole,Thiacloprid,ThiodicarbTolyfluanid,Triadimefon,Triadimenol,TrichlorfonTricyclazole,Trifloxystrobin,Triflumizol, Zoxamid Acetamiprid , Alachlor, Aldicarb ,Buprofezin ,Carbaryl , Carbendazim , Carbofuran ,Carboxim , Chloridazon , Cyproconazole , Diphenylamine, Dithiofencarb, , Ethiofencarb, Ethoprophos, Fenhexamid , Fenoxycarb ,Fenpropimorph , Fluometuron , Imazalil , ,Linuron ,Mepanipyrim ,Metalaxyl - M , Methiocarb , Metolachlor,Monolinuron , Monuron , Myclobutanil , Paclobutrazole,Penconazole,Propachlor ,propamocarb , ,Propyzamid,Pyrimethanil ,Spiroxamine, Terbuthylazine ,Thiabendazole,Thiacloprid ,Triadimenol PCB #138 (2,2,3,4,4,5-hexachlorobiphenyl)PCB #153 (2,2,4,4,5,5,-hexachlorobiphenyl) PCB #180 (2,2,3,4,4,5,5-heptachlorobiphenyl) Annex F1/B7 to the Certificate ESYD Nο 139-5
Determination of trihalomethanes in water Προσδιορισμός Tetrachloroethene Προσδιορισμός Trichloroethene Προσδιορισμός 1,2 dichloroethane Determination of PAH ‘s in waterbenzo(b)fluoranthene Microbiological Tests
Detection and enumeration of Enterococcci Annex F1/B7 to the Certificate ESYD Nο 139-5
Enumeration of the spores of sulfite- reducing Detection and enumeration of coliform organisms and E. Detection and determination of Legionella spp Enumeration of culturable micro-organisms at 22oC and Enumeration of Pseudomonas aeruginosa Enumeration of Staphylococcus coagulase Detection of Listeria monocytogenes ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 11290-1/A1:2004 Amd 1:2004 Enumeration of Clostridium Perfrigens Annex F1/B7 to the Certificate ESYD Nο 139-5
Detection and enumeration of Enterobacteriaceae Enumeration of microorganisms in raw milk Immunochemical Testing
Determination of food allergen soybean protein Determination of food allergen gluten protein Determination of food allergen peanut protein Biological Testing
(simultaneous detection of 35S promoter and terminator Site of assessement : Permanent Laboratory premises, Ioannina Industrial Area P.S.8- Ioannina, Greece
Approved signatory : Georgia Tzima, Eva Bazaka ,Lazoura Ersi (persefoni)
Annex F1/B7 to the Certificate ESYD Nο 139-5

Source: http://www.biolab.com.gr/ioannina_en_2013.pdf

Press release - pension fund abp settles with merck in securities class action

Press Release Pension Fund ABP Settles with Merck in Securities Class Action Five-year litigation related to Vytorin ENHANCE study ends in $215 million class settlement Heerlen/Amsterdam, 14 February 2013 - The Dutch pension fund Stichting Pensioenfonds ABP (“ABP”), together with three co-lead plaintiffs, has reached a settlement with Merck and certain of its current and former offic

Copyright © 2011-2018 Health Abstracts